Logo Powiatu Bydgoskiego
Powróć do: strona główna

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Organizacje pozarządowe (non government organisation - NGO) to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku.

Definicję ustawową organizacji pozarządowej zawiera art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z którym Organizacjami pozarządowymi są:
1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

Organizacje non-profit —  to inne określenie na organizacje pozarządowe, odwołujące się do cechy charakterystycznej tych podmiotów, jaką jest działalność nienastawiona na zysk.

III sektor — to nazwa stosowana wobec ogółu organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe bywająnazywane trzecim sektorem, obok sektora publicznego (władz, administracji publicznej) i rynkowego (przedsiębiorców). Organizacje pozarządowe – w odróżnieniu od organów publicznych a podobnie jak przedsiębiorcy – są prywatne i powstają z inicjatywy ich założycieli (prywatnych osób), ale – w odróżnieniu od przedsiębiorstw a podobnie jak władze publiczne – działają w interesie publicznym, a nie prywatnym.

Organizacja pożytku publicznego — (w skrócie OPP) to termin węższy niż organizacja pozarządowa.OPP to taka organizacja pozarządowa (a także kościelna), której sąd rejestrowy (Krajowy Rejestr Sądowy) przyznał, na jej wniosek, status pożytku publicznego.Aby organizacja mogła ubiegać się o status OPP musi spełniać warunki określone w art. 20 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .

Dział zawiera najważniejsze informacje dotyczące sektora pozarządowego.