Czwartek, 20 czerwca 2024
Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz
Powróć do: KLUBY SPORTOWE

JAK ZAŁOŻYĆ KLUB SPORTOWY?

Klub sportowy działa jako osoba prawna  na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 t.j.), z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji. Kwestie rejestracji reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz.2048 t.j.) oraz Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. 2011. 243. 1449).

Klub sportowy, który chce posiadać osobowość prawną i status stowarzyszenia, a w swoim statucie nie przewidział prowadzenia działalności gospodarczej, podlega uproszczonej procedurze rejestracji. Oznacza to, że rejestruje się tylko u starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu, a nie w KRS (rejestracja przebiega zgodnie z procedurą Kodeksu postępowania administracyjnego).

JAK ZAŁOŻYĆ KLUB SPORTOWY
który nie prowadzi działalności gospodarczej i  podlega wpisowi do rejestru Starosty

Prawo tworzenia klubów sportowych przysługuje obywatelom polskim, mającym pełną zdolność do czynności prawnych (ukończyły 18 lat) i niepozbawionym praw publicznych. 
Małoletni poniżej 16 lat może należeć do stowarzyszenia, jeśli wyrażą na to zgodę jego rodzice lub opiekunowie, nie ma jednak biernego ani czynnego prawa wyborczego. Natomiast małoletni w wieku 16–18 lat sam decyduje o przynależności do stowarzyszenia oraz korzysta z pełni praw wyborczych, ale w składzie zarządu danej organizacji większość muszą stanowić osoby pełnoletnie.
Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich. Cudzoziemiec mieszkający poza terytorium Polski może wstąpić do stowarzyszenia, którego statut przewiduje taką możliwość.

Pierwsza czynność konieczna dla założenia klubu sportowego to zwołanie zebrania założycielskiego.
Musi wziąć w nim udział co najmniej 7 osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych.

Na zebraniu założycielskim podejmowane są m.in. uchwały w sprawie założenia klubu o nazwie własnej odróżniającej go od już zewidencjonowanych, przyjęcia statutu klubu, adresu siedziby klubu, wyboru komitetu założycielskiego oraz opcjonalnie wyboru władz klubu. 
Jeśli na zebraniu założycielskim dokonano wyboru jedynie komitetu założycielskiego, po otrzymaniu decyzji o wpisie klubu do ewidencji należy zwołać walne zebranie i dokonać wyboru zarządu i organu kontroli wewnętrznej (komisji rewizyjnej) na zasadach określonych w statucie. Następnie w ciągu 14 dni trzeba przesłać na adres starostwa protokół z walnego zebrania oraz odpisy podjętych uchwał. Możliwy jest też wybór władz stowarzyszenia (zarząd i komisja rewizyjna) od razu na zebraniu założycielskim, co jest wygodnym rozwiązaniem, aby nie robić drugiego zebrania w tym celu po rejestracji klubu.

Przykładowy  przebieg zebrania założycielskiego:

1. Otwarcie zebrania -  przedstawienie celu zebrania.
2. Wybór przewodniczącego (prowadzi spotkanie) i protokolanta lub sekretarza (rejestruje przebieg spotkania - sporządza protokół z zebrania) – kandydaci mogą zgłosić się sami lub zostać zgłoszeni przez inne osoby.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Ustalenie sposobu głosowania (tzn. czy uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym czy tajnym, zwykłą większością czy bezwzględną większością głosów; uchwały o powołaniu stowarzyszenia i przyjęciu statutu powinny być przyjęte jednogłośnie).
5 Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Zapoznanie z projektem statutu - dyskusja nad statutem, ewentualne zgłoszenie i zatwierdzenie poprawek oraz uwag.
7. Podjęcie uchwały o powołaniu klubu sportowego.
8. Podjęcie uchwały o przyjęciu statutu.
9. Zgłoszenie kandydatów i wybór komitetu założycielskiego stowarzyszenia - podjęcie uchwały o wyborze komitetu założycielskiego.
10. Zgłoszenie kandydatów i wybór zarządu – podjęcie uchwały o wyborze zarządu.
11. Zgłoszenie kandydatów i wybór komisji rewizyjnej – podjęcie uchwały o wyborze komisji rewizyjnej.
12. Zamknięcie zebrania.


Należy pamiętać o podpisaniu listy obecności i członków założycieli.
Z zebrania założycielskiego należy przygotować protokół oddający przebieg spotkania.


STATUT KLUBU SPORTOWEGO

Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo o stowarzyszeniach Statut klubu sportowego powinien zawierać:
1)nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji;
2)teren działania i siedzibę stowarzyszenia;
3)cele i sposoby ich realizacji;
4)sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków;
5)władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje;
5a)możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją;
6)sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia;
7)sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich;
8)zasady dokonywania zmian statutu;
9)sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

Statut może zawierać postanowienia wykraczające poza wskazane elementy. Taki dodatkowy punkt statutu, ważny w działalności klubu sportowego z uwagi na pobieranie opłat startowych, opłat za obozy treningowe czy za bilety wstępu na imprezy, może być np. wyodrębnienie działalności odpłatnej oraz nieodpłatnej pożytku publicznego. Ważne jednak, aby postanowienia takie nie naruszały prawa i zasad współżycia społecznego.

Zgodnie z art. 4 ust. 2, 4 i 7 ustawy o sporcie, kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których  statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, podlegają wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu (w przypadku siedziby stowarzyszenia w miastach na prawach powiatu będzie to prezydent miasta zgodnie z art.91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym).

JAK UZYSKAĆ WPIS DO EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH PROWADZONEJ PRZEZ STAROSTĘ BYDGOSKIEGO.

CZYM  SIĘ  RÓŻNI KLUB SPORTOWY OD STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO  (INFOGRAFIKA)

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.