Środa, 17 lipca 2024
Imieniny: Aneta, Bogdan, Aleksy
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Deklaracja dostępności

Wstęp

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.powiat.bydgoski.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kinga Karnas, kinga.karnas@powiat.bydgoski.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 58 35 465. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy realizuje swoje zadania w dwóch lokalizacjach, tj. w siedzibie przy ul. Juliusza Słowackiego 3, gdzie urzęduje kierownictwo urzędu oraz mieszczą się: Biuro Rady Powiatu Bydgoskiego, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Wydział Komunikacji, Wydział Promocji, Kultury i Sportu, Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich, Wydział Finansowo – Księgowy oraz Zarząd Dróg POwiatowych. Druga lokalizacja to budynek przy ul. Zygmunta Augusta 16, gdzie mieszczą się: Wydział Geodezji i Kartografii, Wydział Budownictwa, Wydział Nieruchomości oraz Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. W budynku tym interesantów przyjmuje również Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Ponadto we wszystkich gminach powiatu bydgoskiego funkcjonują Ośrodki Zamiejscowe Wydziału Komunikacji, w których mieszkańcy mogą dokonywać rejestracji pojazdów. W pięciu lokalizacjach na terenie powiatu znajdują się również punkty, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawa i poradnictwo obywatelskie.

Budynek – ul. Słowackiego 3

Wejście do budynku od ul. Słowackiego. W sąsiedztwie budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście pozbawione jest barier architektonicznych. Na parter i pozostałe kondygnacje można dostać się schodami lub windą (osoby poruszające się na wózkach muszą dostać się do windy na poziomie 0, do której prowadzi oznakowany podjazd). Tablica informacyjna zlokalizowana jest przy wejściu.

Na parterze budynku zlokalizowana jest portiernia. Kierownictwo Urzędu znajduje się na II piętrze budynku, natomiast poszczególne wydziały Starostwa zlokalizowane są na pozostałych piętrach. Można się do nich dostać klatką schodową lub windą. Istnieje możliwość wejścia na teren urzędu z psem asystującym. Na parterze biurowca znajduje się toaleta dla interesantów (przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach). W przypadku awarii windy, interesanci – po uprzednim kontakcie telefonicznym – mogą być obsłużeni w innej części obiektu.

Budynek – ul. Zygmunta Augusta 16

Wejście do budynku od ul. Zygmunta Augusta. Przed budynkiem znajduje się parking, ma którym wyznaczono również miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia, oprócz schodów, prowadzi również pochylnia. Drzwi otwiera się ręcznie, nie zostały wyposażone w automat otwierający. Na parterze budynku zlokalizowana jest portiernia oraz tablica informacyjna. Budynek wyposażony jest w windę. W przypadku jakichkolwiek trudności można zasięgnąć informacji w portierni. Na parterze mieści się również toaleta dla interesantów. Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku znajduje się na trzecim piętrze. Istnieje możliwość wejścia na teren urzędu z psem asystującym. W przypadku awarii wind, interesanci – po uprzednim kontakcie telefonicznym – mogą być obsłużeni w holu na parterze – w sąsiedztwie kancelarii urzędu.

Ośrodek Zamiejscowy Wydziału Komunikacji w Białych Błotach

Ośrodek zlokalizowany jest na pierwszym piętrze nad Bankiem  Spółdzielczym  przy  ulicy  Guliwera  13 w Białych Błotach. W budynku znajduje się także poczta. Podjazd  dla  wózków  znajduje  się  od  strony  poczty. Do wejścia do  budynku  prowadzą cztery schody. Budynek nie posiada windy. Wchodzimy  głównymi  drzwiami jak do Banku, otwierając drzwi przez pchnięcie ich do środka. Następnie udajemy się prosto schodami na piętro. Do pokonania jest jedenaście schodów do półpiętra, a następnie jeszcze dziewięć na piętro. Po wejściu na górę kierujemy się w lewo na korytarz i prosto do pokoju nr 6, usytuowanego po  prawej stronie. Na korytarzu znajdują się krzesła, które nie utrudniają poruszania się. Obsługa klienta odbywa się bezpośrednio w pokoju. W razie potrzeby, po uprzednim kontakcie telefonicznym, pracownik Starostwa schodzi na parter i przyjmuje dokumenty od osób, które nie są w stanie z różnych przyczyn dostać się do pomieszczeń Ośrodka. W budynku brak toalety dla interesantów. W bliskim sąsiedztwie zlokalizowany jest ogólnodostępny parking, nie wyznaczono na nim jednak miejsc dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wejścia na teren urzędu z psem asystującym.

Ośrodek Zamiejscowy Wydziału Komunikacji w Dąbrowie Chełmińskiej

Ośrodek zlokalizowany jest w budynku Urzędu Gminy przy ul. Bydgoskiej 21 w Dąbrowie Chełmińskiej. Przed wejściem do budynku znajduje się jeden stopień, do wejścia prowadzi również podjazd, który nie koliduje ze wspomnianym stopniem. Drzwi do budynku wyposażono w uchwyt i są otwierane metodą „ciągnąć – pchnąć”. Budynek nie jest wyposażony w windę. Ośrodek mieści się na parterze budynku, a okienko przy którym przyjmowani są interesanci znajduje się na wprost wejścia do urzędu. Na drodze od okienka brak przeszkód architektonicznych. W razie potrzeby, pracownik  Ośrodka może obsłużyć interesanta wychodząc na hol lub na parking przez Urzędem, na którym zlokalizowane są miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych (konieczny jest uprzedni kontakt telefoniczny w pracownikiem Ośrodka). W holu znajdują się stoliki i krzesła, ale umieszczono je pod ścianą, dlatego też nie stanowią żadnej przeszkody dla udających się do stanowiska rejestracji pojazdów. W budynku Urzędu Gminy znajduje się ogólnodostępna toaleta dla interesantów (na parterze w sąsiedztwie Ośrodka Zamiejscowego), nie jest ona jednak przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim. Istnieje możliwość wejścia na teren urzędu z psem asystującym.

Ośrodek Zamiejscowy Wydziału Komunikacji w Dobrczu

Ośrodek  zlokalizowany jest w budynku przy ul. Długa 52. Jest to budynek jednokondygnacyjny,  przygotowany do obsługi interesantów niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Prowadzi do niego utwardzony chodnik bezpośrednio z wielostanowiskowego parkingu, na którym wyodrębniono również oznakowane miejsce dla pojazdów osób niepełnosprawnych.  Drzwi wejściowe do ośrodka otwierane na zewnątrz na zasadzie naciśnięcia klamki.  Próg w drzwiach o wysokości ok. 1,5 cm nie stanowi przeszkody w dostępie do pomieszczeń Ośrodka. Obsługa interesantów odbywa się przez okienko zlokalizowane po prawej stronie bezpośrednio po przekroczeniu drzwi wejściowych. Po przeciwległej stronie okienka umieszczono stolik i krzesła dla oczekujących interesantów. Istnieje możliwość wejścia na teren urzędu z psem asystującym.

Ośrodek Zamiejscowy Wydziału Komunikacji w Koronowie

Ośrodek jest zlokalizowany w budynku przy ul. Pomianowskiego 1 w Koronowie. Do wejścia do budynku prowadzi podjazd dla wózków osób niepełnosprawnych oraz schody tj. pięć stopni i następnie cztery stopnie. Drzwi otwierają się w prawo Budynek nie posiada windy. Pomieszczenia Ośrodka znajdują się na pierwszym piętrze i aby się do nich dostać należy pokonać jedenaście schodów na półpiętro i następne dziewięć na piętro. Po wejściu należy kierować się w lewo i na wprost do pokoju nr 19. Po lewej stronie korytarza znajduje się stolik i krzesło dla interesantów. Osoby niepełnosprawne, mające trudności w dotarciu na piętro, obsługiwane są przez pracownika Ośrodka na parterze. W budynku – na parterze – znajduje się ogólnodostępna toaleta dla interesantów, nie jest ona jednak dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku. W sąsiedztwie budynku zlokalizowany jest ogólnodostępnych parking dla interesantów, bez wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wejścia na teren urzędu z psem asystującym.

Ośrodek Zamiejscowy Wydziału Komunikacji w Nowej Wsi Wielkiej

Ośrodek jest zlokalizowany w budynku Urzędu Gminy przy ul. Ogrodowa 2 w Nowej Wsi Wielkiej. Wejście do budynku pozbawione barier architektonicznych, drzwi otwierają się poprzez ich popchnięcie. Budynek nie posiada windy. Ośrodek mieści się na parterze, do pokonania wewnątrz budynku są dwa schody  – brak podjazdu. Wejście do pomieszczenia rejestracji – pierwsze drzwi po prawej stronie. Obsługa odbywa się bezpośrednio w pomieszczeniu, a w przypadku niemożności dostania się interesanta do pomieszczenia obsługowego, pracownik wychodzi do osoby oczekującej na korytarzu. Przy wejściu do budynku umieszczono stolik oraz krzesła dla interesantów, nie przeszkadzają one jedna w swobodnym przemieszczaniu się. W budynku znajduje się ogólnodostępna toaleta dla interesantów, nie jest ona jednak dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. W sąsiedztwie budynku znajduje się parking dla interesantów, na którym wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wejścia na teren urzędu z psem asystującym.

Ośrodek Zamiejscowy Wydziału Komunikacji w Osielsku

Ośrodek jest zlokalizowany w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia przy ul. Centralnej 6 w Osielsku. Wchodząc od ulicy Centralnej główną bramą idziemy między budynkiem Ośrodka Zdrowia, a budynkiem mieszkalnym (gdzie znajduje się również Zespół Oświaty w Osielsku). Oba budynki połączone są zadaszonym łącznikiem. Pod łącznikiem po prawej stronie znajdują się drzwi do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, te same drzwi służą do wejścia do Ośrodka Zamiejscowego Wydziału Komunikacji.  Drzwi otwierane są ręcznie poprzez naciśnięcie klamki. Ośrodek znajduje się na pierwszym piętrze i chcąc tam dotrzeć należy przejść dwa stopnie na parter, następnie czternaście stopni na półpiętro i kolejne osiem na piętro. Po wejściu na piętro i skierowaniu się w stronę GOPS, należy udać się do trzecich drzwi po lewej stronie. Brak trwałego oznaczenia numeru pokoju. Budynek jest wyposażony w windę usytuowaną przy ul. Wiatrakowej. W celu skorzystania z windy należy skorzystać z domofonu znajdującego się przy furtce po prawej stronie, bądź skontaktować się telefonicznie z pracownikiem ośrodka, ponieważ dźwig działa wyłącznie przy użyciu specjalistycznego kluczyka. W budynku znajduje się ogólnodostępna toaleta dla interesantów, nie jest ona jednak dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. W sąsiedztwie budynku zlokalizowano miejsca parkingowe, z których trzy przeznaczono dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wejścia na teren urzędu z psem asystującym.

Ośrodek Zamiejscowy Wydziału Komunikacji w Sicienku

Ośrodek zlokalizowany jest w budynku Urzędu Gminy przy ul. Mroteckiej 9 w Sicienku. Przed wejściem do budynku bezpośrednio w ulicy znajduje się jeden stopień, a następnie w obrębie werandy kolejnych pięć. Do budynku można się również dostać przy wykorzystaniu znajdującego się po lewej stronie wejścia – podjazdu. Minąwszy werandę należ się skierować korytarzem w prawo, w korytarzu znajdują się dwa stopnie, a za nimi punkt obsługi interesantów chcących zarejestrować swój pojazd. Okienko obsługowe wyposażone jest w ladę z wzorami wniosków. Nieopodal ustawiono stolik i krzesła dla interesantów. Ich lokalizacja nie stanowi przeszkody w poruszaniu się do punktu obsługi. W budynku znajduje się ogólnodostępna toaleta dla interesantów, nie  jest ona jednak dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. W sąsiedztwie budynku istnieje parking dla klientów urzędu, wydzielono na nim jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wejścia na teren urzędu z psem asystującym.

Ośrodek Zamiejscowy Wydziału Komunikacji w Solcu Kujawskim

Ośrodek zlokalizowany jest w bocznym budynku położonym w kompleksie budynków Urzędu Miasta i Gminy przy ul. 23 Stycznia 7 w Solcu Kujawskim. Mieści się na pierwszym piętrze. Do budynku wchodzi się drzwiami bezpośrednio z dziedzińca wewnętrznego. Przed wejściem brak stopni. Drzwi otwierają się przy pomocy klamki. Budynek nie został wyposażony w windę. Po minięciu drzwi wejściowych znajdujemy się na klatce schodowej. Chcąc dotrzeć do pomieszczeń Ośrodka musimy pokonać najpierw dziewięć stopni na półpiętro, a następnie jeszcze kolejne sześć – na ścianach zamontowane są poręcze – pierwsze drzwi po lewej to wejście do Ośrodka. Obsługa odbywa się przez okienko. Z uwagi na wąski korytarz, na piętrze nie ma stanowisk dla interesantów, przy których mogliby wypełnić wnioski. Podjazd dla wózków inwalidzkich znajduje się przy głównym budynku Urzędu, a przy punkcie informacyjnym ustawiono również krzesła i stolik dla interesantów. Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem Ośrodka, interesant może zostać obsłużony w głównym budynku. Nie ma również przeszkód, aby pracownik zszedł do interesanta znajdującego się przy wejściu do budynku bocznego. Toaleta ogólnodostępna dla interesantów, która jednak nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajduje się w budynku głównym urzędu. W sąsiedztwie urzędu znajduje się parking z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wejścia na teren urzędu z psem asystującym.

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Brzozie

Punkt zlokalizowany jest w budynku przychodni przy ul. Przemysłowej 1B w Brzozie. Jest to budynek wielokondygnacyjny, wyposażony w windę. Przed wejściem znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Interesanci korzystający z usług punktu mogą skorzystać z sanitariatów przychodni, które są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie, w którym realizowane jest poradnictwo, jest niewielkie – pomimo to umożliwia obsługę osób z dysfunkcjami narządu ruchu, poruszających się na wózku. Pomieszczenie, w którym udzielane są porady znajduje się na pierwszym piętrze. Osoby niepełnosprawne mogą dotrzeć tam korzystając ze specjalnej windy, która znajduje się w tylnej części budynku. Dojście do budynku (windy) jest swobodne – podjazdy do drzwi głównych oraz windy. Przy głównym wejściu do budynku znajdują się podjazdy oraz podnośnik. Po wyjściu z windy na pierwszym piętrze – drugie pomieszczenie to miejsce udzielania porad prawnych. Oczekujący na udzielenie pomocy korzystają z korytarza, w którym zapewniono miejsca siedzące. Dojście do budynku jest swobodne, w odległości ok. 50 m znajduje się parking dla pacjentów, z którego mogą skorzystać również osoby udające się do punktu. Na parkingu wyznaczono specjalne miejsca dla osób niepełnosprawnych. Interesanci mogą poruszać się w towarzystwie psa asystującego. Budynek spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – osobom ze znaczną niepełnosprawnością, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu, może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem (np. w miejscu zamieszkania) lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Stowarzyszenie prowadzące ww. punkt – w ramach złożonej oferty i zawartej umowy – dodatkowo w ramach wolontariatu gwarantuje asystenta osobom uprawnionym, mającym problemy w samodzielnej realizacji prawa do porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku lub innych okoliczności życiowych.

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Dąbrowie Chełmińskiej

Punkt zlokalizowany jest w budynku Urzędu Gminy przy ul. Bydgoskiej 21 w Dąbrowie Chełmińskiej. Przed wejściem do budynku znajduje się jeden stopień, do wejścia prowadzi również podjazd, który nie koliduje ze wspomnianym stopniem. Drzwi do budynku wyposażono w uchwyt i są otwierane metodą „ciągnąć – pchnąć”. Budynek nie jest wyposażony w windę. Punkt mieści się na parterze w pokoju nr 8; po wejściu do budynku  z głównego korytarza, należy skręcić w lewo, porady udzielane są w pierwszym pokoju. Na korytarzu znajdują stolik i krzesła dla osób oczekujących na przyjęcie. Pomieszczenie, w którym realizowane jest poradnictwo, jest niewielkie – pomimo to umożliwia obsługę osób z dysfunkcjami narządu ruchu, poruszających się na wózku. Oczekujący na udzielenie porady, mogą skorzystać z korytarza, na którym zapewniono im miejsca siedzące. W budynku Urzędu Gminy znajduje się ogólnodostępna toaleta dla interesantów (na parterze w sąsiedztwie Ośrodka Zamiejscowego), nie jest ona jednak przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim. Dojście do budynku jest swobodne. W bezpośrednim sąsiedztwie urzędu znajduje się parking, z którego mogą skorzystać również osoby udające się do punktu; na parkingu wyznaczono specjalne miejsca dla osób niepełnosprawnych. Interesanci mogą poruszać się w towarzystwie psa asystującego.
Budynek spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – osobom ze znaczną niepełnosprawnością, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu, może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem (np. w miejscu zamieszkania) lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Stowarzyszenie prowadzące ww. punkt – w ramach złożonej oferty i zawartej umowy – dodatkowo w ramach wolontariatu gwarantuje asystenta osobom uprawnionym, mającym problemy w samodzielnej realizacji prawa do porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku lub innych okoliczności życiowych.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Solcu Kujawskim

Punkt zlokalizowany jest w budynku „E” Urzędu Miasta i Gminy przy ul. 23 Stycznia 7 w Solcu Kujawskim. Jest to budynek parterowy. Wejście do budynku bez progów, wewnątrz progi i drzwi dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poczekalnia oraz miejsce udzielania porad umożliwiają pełną obsługę osób poruszających się na wózkach. Budynek, w którym udzielane są porady jest odrębnym, parterowym budynkiem przeznaczonym do tego celu. Do budynku można dostać się swobodnie, brak progów. W pierwszej części znajduje się poczekalnia, w niej krzesła i stolik. W drugim pomieszczeniu udzielane są porady prawne.  W budynku znajduje się pomieszczenie sanitarne (znajduje się w części gdzie bezpośrednio udzielane są porady, nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych). Budynek nie sąsiaduje z innymi budynkami, dojście do niego jest swobodne. W odległości ok. 500 m znajduje się parking dla klientów urzędu, z którego mogą korzystać również udający się do punktu, na którym są również wyznaczone specjalne miejsca dla osób niepełnosprawnych. Interesanci mogą poruszać się w towarzystwie psa asystującego. Budynek spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – osobom ze znaczną niepełnosprawnością, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu, może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem (np. w miejscu zamieszkania) lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Stowarzyszenie prowadzące ww. punkt – w ramach złożonej oferty i zawartej umowy – dodatkowo w ramach wolontariatu gwarantuje asystenta osobom uprawnionym, mającym problemy w samodzielnej realizacji prawa do porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku lub innych okoliczności życiowych.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Koronowie

Punkt zlokalizowany jest na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Koronowie. Jest to budynek parterowy przeznaczony wyłącznie na potrzeby prowadzeni ww. punktu. Chcąc dostać się do drzwi wejściowych należy pokonać sześć stopni lub skorzystać z podjazdu. W budynku drzwi i progi dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poczekalnia oraz miejsce udzielania porad umożliwiają pełna obsługę osób poruszających się na wózkach. Osoby oczekujące na poradę mają zagwarantowane miejsca siedzące. W budynku znajduje się pomieszczenie sanitarne. Toaleta wymiarami spełnia wymogi dostępności dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku, brakuje jednak specjalistycznych uchwytów i poręczy. Miejsca parkingowe dla klientów punktu znajdują się bezpośrednio przed budynkiem. Nie wyznaczono specjalnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Interesanci mogą poruszać się w towarzystwie psa asystującego. Budynek spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – osobom ze znaczną niepełnosprawnością, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu, może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem (np. w miejscu zamieszkania) lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Sicienku

Punkt zlokalizowany jest w budynku przy ul. Nakielskiej 7 w Sicienku. Wejście do budynku pozbawione jest progów, wewnątrz drzwi i progi dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie przeznaczone na poczekalnię oraz pomieszczenie, w którym udzielane są porady również pozwalają na obsługę osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku. W poczekalni zabezpieczono miejsca siedzące dla oczekujących. W budynku znajduje się pomieszczenie sanitarne. Toaleta wymiarami spełnia wymogi dostępności dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku, brakuje jednak specjalistycznych uchwytów i poręczy. Budynek nie sąsiaduje z innymi budynkami, dojście i dojazd do niego jest swobodny. Przed wejściem do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla klientów punktu, nie wyznaczono specjalnych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Parking jest jednak dość duży i przeznaczony tylko dla osób korzystających z porad prawnych. Osoba niepełnosprawna nie będzie miała problemu z parkowaniem, zwłaszcza, że klienci korzystający z pomocy rejestrowani są na konkretne godziny. Interesanci mogą poruszać się w towarzystwie psa asystującego. Budynek spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – osobom ze znaczną niepełnosprawnością, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu, może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem (np. w miejscu zamieszkania) lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Dobrczu

Punkt zlokalizowany jest przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrczu. Jest to budynek parterowy.  Chcąc dostać się do drzwi wejściowych należy pokonać dwa stopnie. Do punktu nie  prowadzi podjazd. W budynku drzwi i progi dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. W korytarzu znajdują się miejsca siedzące, lecz z uwagi na szerokość osoby na wózku mogą mieć problem z manewrowaniem. W budynku znajduje się pomieszczenie sanitarne. Toaleta nie spełnia wymogów dostępności dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Miejsca parkingowe dla klientów punktu znajdują się bezpośrednio przed budynkiem. Nie wyznaczono specjalnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Interesanci mogą poruszać się w towarzystwie psa asystującego. W przypadku osób poruszających się na wózku można skorzystać z pomieszczeń biblioteki, która ma podjazd. Budynek spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – osobom ze znaczną niepełnosprawnością, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu, może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem (np. w miejscu zamieszkania) lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

We wszystkich lokalizacjach urzędu przy załatwianiu spraw można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego  z Polskiego Związku Głuchych. Wymaga to jednak wcześniejszego (przynajmniej trzydniowego)  kontaktu telefonicznego – nr 52 5835422 lub mailowego: info@powiat.bydgoski.pl w celu zabezpieczenia obecności tłumacza. Lokalizacje przy ul. Słowackiego 3 i ul. Zygmunta Augusta 16 są wyposażone w przenośne pętle indukcyjne.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.