Czwartek, 20 czerwca 2024
Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz
Powróć do: TURYSTYKA I ZABYTKI

DOTACJE

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu bydgoskiego. 

OPIS SPRAWY
Z budżetu Powiatu Bydgoskiego może być udzielona dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze Powiatu Bydgoskiego

GDZIE I JAK ZŁOŻYSZ DOKUMENTY?
Przygotuj wniosek wraz z załącznikami w formie pisemnej i prześlij za pośrednictwem poczty na adres:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
ul. Juliusza Słowackiego 3, 85-008 Bydgoszcz.lub złóż osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego przy ul. Juliusza Słowackiego 3, 85-008 Bydgoszcz.

CO MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?
Do  wniosku o przyznanie dotacji należy załączyć (oryginały dokumentów 1 - 5 lub kopie potwierdzone za zgodność przez organ wydający lub przez pracownika właściwego wydziału Starostwa Powiatowego):
1) decyzję o wpisie obiektu do rejestru zabytków;
2) decyzję lub zalecenia właściwego organu ochrony zabytków zezwalające na przeprowadzenie prac lub robót w zakresie zgodnym z wnioskiem;
3) aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego;
4) kosztorys inwestorski lub ofertowy wraz z harmonogramem planowanych prac lub robót;
5) aktualne pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia lub pisemną informację, że nie są one wymagane przepisami prawa;
6) informację (oświadczenie) o tym, czy wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innego organu mogącego udzielić dotacji na dzień składania wniosku;
7) wykaz prac wykonanych przy tym zabytku w okresie ostatnich 5 lat z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie;
8)  dokumentację fotograficzną stanu zachowania zabytku;
9) pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika;
10) w przypadku przedsiębiorcy dokumenty, o których mowa  w §3 ust. 3 lub ust. 4 Uchwały nr 206/XX/21 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. tj.:

"§3 ust. 3 Wnioskodawca ubiegający się o pomoc de minimis  z zastrzeżeniem ust. 4 zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem o dotację:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, których zakres określony został w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegających się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311 z późń. zm.);

4. Wnioskodawca ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem o dotację:

1)   wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2)   wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołóstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

3)   wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

4)   informacji określonych w rozporządzeniu Rady  Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 Nr 121, poz.810 z późń. zm.)".
Wnioski składa się do dnia 30 sierpnia roku poprzedzającego rok w którym planowane jest wykorzystanie dotacji. Wniosek niekompletny formalnie podlega uzupełnieniu w terminie 7 dni. Wniosek nieuzupełniony w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
Dotacja przekazywana jest w formie refundacji, po złożeniu przez wnioskodawcę sprawozdania z wykonania zadania publicznego.  Wzór sprawozdania stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ?
Oceny merytorycznej wniosków dokonuje komisja powołana stosownym Zarządzeniem Starosty Bydgoskiego. Stanowisko komisji ma charakter opiniodawczy. Starosta Bydgoski przekłada Radzie Powiatu Bydgoskiego ocenę wniosków dokonaną przez komisję wraz z propozycją przyznania dotacji w formie projektu uchwały.
Decyzje o przyznaniu dotacji oraz jej wysokości podejmuje Rada Powiatu Bydgoskiego w trybie uchwał.
W przypadku przyznania niższej od wnioskowanej kwoty dotacji wnioskodawca jest zobowiązany - w ciągu 30 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji - do złożenia korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania dostosowując je do wysokości otrzymanej dotacji w formie skorygowanego wniosku. Wnioskodawca może zmniejszyć kwotę środków własnych i środków pochodzących z innych źródeł proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia dotacji z budżetu powiatu bydgoskiego.

ILE ZAPŁACISZ?
Nie pobieramy opłat.

PODSTAWA PRAWNA
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 t.j.) oraz uchwały Nr 206/XX/21 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2021 r., poz. 3242)

CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ?
Dotacja może być udzielona podmiotowi posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

KTO ZAŁATWI TWOJĄ SPRAWĘ?
Wydział Promocji Kultury i Sportu, Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, ul. Juliusza Słowackiego 3, 85-008 Bydgoszcz, p. 43, tel. (52) 58 35 465.

UWAGA! Dokumenty w formacie .docx dostępne do pobrania na stronie https://bip.powiat.bydgoski.pl/kategorie/179-zabytki/artykuly/345-dotacje-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-i-roboty-budowlane-przy-zabytkach-wpisanych-do-rejestru-zabytkow-polozonych-na-obszarze-powiatu-bydgoskiego 

Pliki do pobrania:

SPRAWOZDANIE DOTACJE
Format: pdf, 468.89 kB
WNIOSEK DOTACJE
Format: pdf, 514.81 kB
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.