Logo Powiatu Bydgoskiego
Powróć do: TURYSTYKA I ZABYTKI

DOTACJE

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu bydgoskiego. 

OPIS SPRAWY
Z budżetu Powiatu Bydgoskiego może być udzielona dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze Powiatu Bydgoskiego

GDZIE I JAK ZŁOŻYSZ DOKUMENTY?
Przygotuj wniosek wraz z załącznikami w formie pisemnej i prześlij za pośrednictwem poczty na adres:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
ul. Zygmunta Augusta 16
85-082 Bydgoszcz
lub złóż osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego przy ul. Zygmunta Augusta 16 w Bydgoszczy - parter

CO MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?
Do  wniosku o przyznanie dotacji należy załączyć (oryginały dokumentów 1 - 5 lub kopie potwierdzone za zgodność przez organ wydający lub przez pracownika właściwego wydziału Starostwa Powiatowego):
1) decyzję o wpisie obiektu do rejestru zabytków;
2) decyzję lub zalecenia właściwego organu ochrony zabytków zezwalające na przeprowadzenie prac lub robót w zakresie zgodnym z wnioskiem;
3) aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego;
4) kosztorys inwestorski lub ofertowy wraz z harmonogramem planowanych prac lub robót;
5) aktualne pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia lub pisemną informację, że nie są one wymagane przepisami prawa;
6) informację (oświadczenie) o tym, czy wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innego organu mogącego udzielić dotacji na dzień składania wniosku;
7) wykaz prac wykonanych przy tym zabytku w okresie ostatnich 5 lat z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie;
8)  dokumentację fotograficzną stanu zachowania zabytku;
9) pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika;
10) w przypadku przedsiębiorcy dokumenty, o których mowa  w §3 ust. 3 lub ust. 4 Uchwały nr 206/XX/21 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. tj.:

"§3 ust. 3 Wnioskodawca ubiegający się o pomoc de minimis  z zastrzeżeniem ust. 4 zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem o dotację: 1)   wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2)   informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, których zakres określony został w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegających się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311 z późń. zm.);

4. Wnioskodawca ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem o dotację:

1)   wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2)   wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołóstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

3)   wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

4)   informacji określonych w rozporządzeniu Rady  Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 Nr 121, poz.810 z późń. zm.)".
Wnioski składa się do dnia 30 sierpnia roku poprzedzającego rok w którym planowane jest wykorzystanie dotacji. Wniosek niekompletny formalnie podlega uzupełnieniu w terminie 7 dni. Wniosek nieuzupełniony w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
Dotacja przekazywana jest w formie refundacji, po złożeniu przez wnioskodawcę sprawozdania z wykonania zadania publicznego.  Wzór sprawozdania stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ?
Oceny merytorycznej wniosków dokonuje komisja powołana stosownym Zarządzeniem Starosty Bydgoskiego. Stanowisko komisji ma charakter opiniodawczy. Starosta Bydgoski przekłada Radzie Powiatu Bydgoskiego ocenę wniosków dokonaną przez komisję wraz z propozycją przyznania dotacji w formie projektu uchwały.
Decyzje o przyznaniu dotacji oraz jej wysokości podejmuje Rada Powiatu Bydgoskiego w trybie uchwał.
W przypadku przyznania niższej od wnioskowanej kwoty dotacji wnioskodawca jest zobowiązany - w ciągu 30 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji - do złożenia korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania dostosowując je do wysokości otrzymanej dotacji w formie skorygowanego wniosku. Wnioskodawca może zmniejszyć kwotę środków własnych i środków pochodzących z innych źródeł proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia dotacji z budżetu powiatu bydgoskiego.

ILE ZAPŁACISZ?
Nie pobieramy opłat.

PODSTAWA PRAWNA
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 t.j.) oraz uchwały Nr 206/XX/21 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2021 r., poz. 3242)

CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ?
Dotacja może być udzielona podmiotowi posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

KTO ZAŁATWI TWOJĄ SPRAWĘ?
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 14, Bydgoszcz, nr tel. 52 584 12 91, pokój 10.

UWAGA! Dokumenty w formacie .docx dostępne do pobrania na stronie https://bip.powiat.bydgoski.pl/kategorie/179-zabytki/artykuly/345-dotacje-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-i-roboty-budowlane-przy-zabytkach-wpisanych-do-rejestru-zabytkow-polozonych-na-obszarze-powiatu-bydgoskiego 

Pliki do pobrania:

SPRAWOZDANIE DOTACJE
Format: pdf, 468.89 kB
WNIOSEK DOTACJE
Format: pdf, 514.81 kB