Środa, 17 lipca 2024
Imieniny: Aneta, Bogdan, Aleksy
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz
Powróć do: KLUBY SPORTOWE

WPIS DO EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH

WPIS DO EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZEŃ,  KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Klub sportowy działa jako osoba prawna  na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 t.j.), z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji. Kwestie rejestracji reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 t.j.) oraz Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. 2011. 243. 1449).

Zgodnie z art. 4 ust. 2, 4 i 7 ustawy o sporcie, kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których  statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, podlegają wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu (w przypadku siedziby stowarzyszenia w miastach na prawach powiatu będzie to prezydent miasta zgodnie z art.91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym).

Klub sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji prowadzonej przez starostę.

PROCEDURA WPISU DO EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH
 
Wpisu do ewidencji klubów sportowych starosta dokonuje na podstawie wniosku złożonego przez Komitet Założycielski klubu sportowego (zgodnie z §7 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych).
 
Do wniosku  należy dołączyć dokumenty:
1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 10 zł z tytułu wydanej decyzji o wpisie klubu sportowego do ewidencji starosty;
2. listę założycieli, zawierającą ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;
3. lista obecności na zebraniu założycielskim z własnoręcznymi podpisami (minimum 7 osób).
4. informację o adresie siedziby klubu sportowego;
5. Statut (2 egzemplarze), określający w szczególności:
    1) nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji;
    2) teren działania i siedzibę stowarzyszenia;
    3) cele i sposoby ich realizacji;
    4)  sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków;
    5) władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje;
    5a) możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją;
    6) sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia;
    7) sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich;
    8) zasady dokonywania zmian statutu;
    9) sposób rozwiązania się stowarzyszenia.
6. protokół z zebrania założycielskiego wraz z uchwałami:
    1) uchwałą o utworzeniu klubu sportowego,
    2) uchwałą o przyjęciu statutu,
    3) uchwałą o powołaniu komitetu założycielskiego;
    4) w przypadku wyboru władz na zebraniu założycielskim uchwałą o wyborze władz stowarzyszenia - Zarządu i organu kontroli wewnętrznej (Komisji Rewizyjnej).
W przypadku, gdy organy klubu (zarząd i komisja rewizyjna) nie zostaną wybrane za zebraniu założycielskim, wówczas po dokonaniu wpisu klubu do ewidencji i odebraniu decyzji o wpisie, Komitet Założycielski niezwłocznie zwołuje I Walne Zebranie Członków Klubu w celu wyboru organów klubu na I kadencję władz. 
Po dokonaniu wyboru organów władzy na I Walnym Zebraniu Członków przedstawiciele Zarządu składają wniosek w sprawie wpisu do ewidencji klubów składu osobowego organów klubu na I kadencję oraz danych osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych klubu.

Wymagane dokumenty (oryginały): Wniosek w sprawie wpisu do ewidencji składu osobowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybranych na I Walnym Zebraniu Wyborczym Członków Klubu oraz danych osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych klubu, wraz z załącznikami:
1)      Protokół z I Walnego Zebrania Wyborczego Członków Klubu.
2)      Lista obecności.
3)      Uchwała o powołaniu zarządu.
4)      Uchwałą o powołaniu organu kontroli wewnętrznej (komisji rewizyjnej).
5)      Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 10 zł z tytułu wydanej decyzji administracyjnej.
 
W ewidencji zamieszcza się:
1) datę wpisu;
2) numer ewidencyjny;
3) imiona i nazwiska oraz daty urodzenia członków komitetu założycielskiego;
4) nazwę, siedzibę oraz adres klubu sportowego;
5) imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej;
6) informacje o statucie: datę jego uchwalenia, datę zmiany statutu;
7) dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych;
8) cel działania;
9) teren działania;
10) datę wykreślenia klubu sportowego z ewidencji;
11) inne uwagi.
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Wniosek o wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Kancelarii  Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, ul. Juliusza Słowackiego 3, 85-008 Bydgoszcz, tel. 52 58 35 465 lub dostarczyć za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej.
Sprawy związane w wpisem do ewidencji klubów sportowych prowadzi Wydział Promocji, Kultury i Sportu, ul. ul. Juliusza Słowackiego 3, 85-008 Bydgoszcz. Szczegółowe  informacje można uzyskać pod nr telefonu 52 58 35 465, w godzinach pracy urzędu.

OPŁATY
Wpis do ewidencji podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł z tytułu wydanej decyzji o wpisie  klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej do ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Bydgoskiego - na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 poz. 1923 z późn. zm.) - załącznik do Ustawy  - tab. cz. I kol. 2 pkt 53. 
Wpłaty opłaty skarbowej dokonuje się na konto:

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Urząd Miasta Bydgoszczy
nr rachunku bankowego: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000    


TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wpis (lub odmowa wpisu) klubu sportowego nieprowadzącego działalności gospodarczej do ewidencji starosty następuje w drodze decyzji administracyjnej (art. 4 ust. 4 ustawy o sporcie). Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego decyzję wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty wpłynięcia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać przedłużony do dwóch miesięcy. Od decyzji można się odwołać w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem starosty.

UWAGA!!!
Klub sportowy wpisany do ewidencji, jest obowiązany złożyć wniosek do starosty o dokonanie zmian w ewidencji. w terminie 14 dni od dnia zmiany danych:
- nazwy, siedziby oraz adres klubu sportowego;
- imion, nazwisk i funkcji osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej;
- informacji o statucie: daty jego uchwalenia, daty zmiany statutu;
- danych osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych;
- celu działania;
- terenu działania.

DODATKOWE INFORMACJE
Klub sportowy jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną ma ustawowy obowiązek posiadać numeru REGON i NIP oraz założyć konto bankowe. Po uzyskaniu nr REGON i  NIP klub niezwłocznie przekazuje do wiadomości Wydziału Promocji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy: Zaświadczenia o Nr Identyfikacyjnym REGON oraz Potwierdzenie Nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej

REGON
Po uzyskaniu wpisu do ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez starostwo, stowarzyszenie powinno złożyć stosowny wniosek w urzędzie statystycznym województwa właściwym dla siedziby w celu uzyskania numeru REGON. Na stronie http://www.stat.gov.pl/bip/regon_PLK_HTML.htm znajdują się wzory druków oraz szczegółowa instrukcja ich wypełnienia. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów powinien być zgłoszony osobiście lub wysłany pocztą w ciągu 14 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających zgłoszenie np. dokonanie wpisu do ewidencji.
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów powinien być zgłoszony w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających wpis tj. od uzyskania wpisu do ewidencji. Do wniosku dołącza się dokumenty określone przepisami innych ustaw, potwierdzające powstanie podmiotu albo podjęcie działalności. Każda zmiana siedziby stowarzyszenia pociąga za sobą obowiązek zgłoszenia tej zmiany do urzędu statystycznego.
Urząd statystyczny wydaje na żądanie, zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania.

NIP
Numer NIP nadawany jest przez urząd skarbowy właściwy dla miejsca siedziby organizacji. Należy złożyć: druk NIP-2, statut organizacji, decyzję o nadaniu numeru REGON, wyciąg z KRS lub decyzję o wpisie do ewidencji starosty, tytuł prawny do zajmowania lokalu /np. umowa najmu/, informację o numerze konta bankowego. Uwaga: Każda zmiana siedziby organizacji pociąga za sobą obowiązek zgłoszenia tej zmiany do urzędu skarbowego.

 

Pliki do pobrania:

wniosek - wpis do ewidencji KS.docx
Format: docx, 22.57 kB
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.