Logo Powiatu Bydgoskiego
Powróć do: KLUBY SPORTOWE

WPIS DO EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH

WPIS DO EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZEŃ,  KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Klub sportowy działa jako osoba prawna  na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 t.j.), z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji. Kwestie rejestracji reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 t.j.) oraz Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. 2011. 243. 1449).

Zgodnie z art. 4 ust. 2, 4 i 7 ustawy o sporcie, kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których  statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, podlegają wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu (w przypadku siedziby stowarzyszenia w miastach na prawach powiatu będzie to prezydent miasta zgodnie z art.91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym).

Klub sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji prowadzonej przez starostę.

PROCEDURA WPISU DO EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH
 
Wpisu do ewidencji klubów sportowych starosta dokonuje na podstawie wniosku złożonego przez Komitet Założycielski klubu sportowego (zgodnie z §7 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych).
 
Do wniosku  należy dołączyć dokumenty:
1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 10 zł z tytułu wydanej decyzji o wpisie klubu sportowego do ewidencji starosty;
2. listę założycieli, zawierającą ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;
3. lista obecności na zebraniu założycielskim z własnoręcznymi podpisami (minimum 7 osób).
4. informację o adresie siedziby klubu sportowego;
5. Statut (2 egzemplarze), określający w szczególności:
    1) nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji;
    2) teren działania i siedzibę stowarzyszenia;
    3) cele i sposoby ich realizacji;
    4)  sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków;
    5) władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje;
    5a) możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją;
    6) sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia;
    7) sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich;
    8) zasady dokonywania zmian statutu;
    9) sposób rozwiązania się stowarzyszenia.
6. protokół z zebrania założycielskiego wraz z uchwałami:
    1) uchwałą o utworzeniu klubu sportowego,
    2) uchwałą o przyjęciu statutu,
    3) uchwałą o powołaniu komitetu założycielskiego;
    4) w przypadku wyboru władz na zebraniu założycielskim uchwałą o wyborze władz stowarzyszenia - Zarządu i organu kontroli wewnętrznej (Komisji Rewizyjnej).
W przypadku, gdy organy klubu (zarząd i komisja rewizyjna) nie zostaną wybrane za zebraniu założycielskim, wówczas po dokonaniu wpisu klubu do ewidencji i odebraniu decyzji o wpisie, Komitet Założycielski niezwłocznie zwołuje I Walne Zebranie Członków Klubu w celu wyboru organów klubu na I kadencję władz. 
Po dokonaniu wyboru organów władzy na I Walnym Zebraniu Członków przedstawiciele Zarządu składają wniosek w sprawie wpisu do ewidencji klubów składu osobowego organów klubu na I kadencję oraz danych osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych klubu.

Wymagane dokumenty (oryginały): Wniosek w sprawie wpisu do ewidencji składu osobowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybranych na I Walnym Zebraniu Wyborczym Członków Klubu oraz danych osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych klubu, wraz z załącznikami:
1)      Protokół z I Walnego Zebrania Wyborczego Członków Klubu.
2)      Lista obecności.
3)      Uchwała o powołaniu zarządu.
4)      Uchwałą o powołaniu organu kontroli wewnętrznej (komisji rewizyjnej).
5)      Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 10 zł z tytułu wydanej decyzji administracyjnej.
 
W ewidencji zamieszcza się:
1) datę wpisu;
2) numer ewidencyjny;
3) imiona i nazwiska oraz daty urodzenia członków komitetu założycielskiego;
4) nazwę, siedzibę oraz adres klubu sportowego;
5) imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej;
6) informacje o statucie: datę jego uchwalenia, datę zmiany statutu;
7) dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych;
8) cel działania;
9) teren działania;
10) datę wykreślenia klubu sportowego z ewidencji;
11) inne uwagi.
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Wniosek o wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Kancelarii  Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, ul. Juliusza Słowackiego 3, 85-008 Bydgoszcz, tel. 52 58 35 465 lub dostarczyć za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej.
Sprawy związane w wpisem do ewidencji klubów sportowych prowadzi Wydział Promocji, Kultury i Sportu, ul. ul. Juliusza Słowackiego 3, 85-008 Bydgoszcz. Szczegółowe  informacje można uzyskać pod nr telefonu 52 58 35 465, w godzinach pracy urzędu.

OPŁATY
Wpis do ewidencji podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł z tytułu wydanej decyzji o wpisie  klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej do ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Bydgoskiego - na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 poz. 1923 z późn. zm.) - załącznik do Ustawy  - tab. cz. I kol. 2 pkt 53. 
Wpłaty opłaty skarbowej dokonuje się na konto:

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Urząd Miasta Bydgoszczy
nr rachunku bankowego: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000    


TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wpis (lub odmowa wpisu) klubu sportowego nieprowadzącego działalności gospodarczej do ewidencji starosty następuje w drodze decyzji administracyjnej (art. 4 ust. 4 ustawy o sporcie). Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego decyzję wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty wpłynięcia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać przedłużony do dwóch miesięcy. Od decyzji można się odwołać w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem starosty.

UWAGA!!!
Klub sportowy wpisany do ewidencji, jest obowiązany złożyć wniosek do starosty o dokonanie zmian w ewidencji. w terminie 14 dni od dnia zmiany danych:
- nazwy, siedziby oraz adres klubu sportowego;
- imion, nazwisk i funkcji osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej;
- informacji o statucie: daty jego uchwalenia, daty zmiany statutu;
- danych osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych;
- celu działania;
- terenu działania.

DODATKOWE INFORMACJE
Klub sportowy jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną ma ustawowy obowiązek posiadać numeru REGON i NIP oraz założyć konto bankowe. Po uzyskaniu nr REGON i  NIP klub niezwłocznie przekazuje do wiadomości Wydziału Promocji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy: Zaświadczenia o Nr Identyfikacyjnym REGON oraz Potwierdzenie Nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej

REGON
Po uzyskaniu wpisu do ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez starostwo, stowarzyszenie powinno złożyć stosowny wniosek w urzędzie statystycznym województwa właściwym dla siedziby w celu uzyskania numeru REGON. Na stronie http://www.stat.gov.pl/bip/regon_PLK_HTML.htm znajdują się wzory druków oraz szczegółowa instrukcja ich wypełnienia. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów powinien być zgłoszony osobiście lub wysłany pocztą w ciągu 14 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających zgłoszenie np. dokonanie wpisu do ewidencji.
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów powinien być zgłoszony w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających wpis tj. od uzyskania wpisu do ewidencji. Do wniosku dołącza się dokumenty określone przepisami innych ustaw, potwierdzające powstanie podmiotu albo podjęcie działalności. Każda zmiana siedziby stowarzyszenia pociąga za sobą obowiązek zgłoszenia tej zmiany do urzędu statystycznego.
Urząd statystyczny wydaje na żądanie, zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania.

NIP
Numer NIP nadawany jest przez urząd skarbowy właściwy dla miejsca siedziby organizacji. Należy złożyć: druk NIP-2, statut organizacji, decyzję o nadaniu numeru REGON, wyciąg z KRS lub decyzję o wpisie do ewidencji starosty, tytuł prawny do zajmowania lokalu /np. umowa najmu/, informację o numerze konta bankowego. Uwaga: Każda zmiana siedziby organizacji pociąga za sobą obowiązek zgłoszenia tej zmiany do urzędu skarbowego.

 

Pliki do pobrania:

wniosek - wpis do ewidencji KS.docx
Format: docx, 22.57 kB