Logo Powiatu Bydgoskiego

TRYB UPROSZCZONY

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 tj.) w art. 19a wprowadza możliwość zlecania zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert - tzw. tryb uproszczony lub tryb małych zleceń.

Organizacja składa ofertę do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego (Zarządu Powiatu Bydgoskiego). 

Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 
Oferta realizacji zadania publicznego jest składana na wzorze zgodnym z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).


Po złożeniu oferty przez organizacje jest ona zamieszczana na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.powiat.bydgoski.pl w zakładce "Organizacje pozarządowe - ngo - artykuły", na stronie internetowej Powiatu Bydgoskiego https://powiat.bydgoski.pl/ w zakładce „Organizacje pozarządowe - tryb uproszczony - oferty”. W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, każdy ma możliwość zgłoszenia uwag do oferty. Po upływie tego terminu, po rozpatrzeniu uwag oraz uznaniu celowości zadania Zarząd Powiatu Bydgoskiego jeżeli uzna celowość zadania, niezwłocznie zawiera z organizacją umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

Ustawodawca wprowadził dwa dodatkowe ograniczenia:
1. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.
 
2. Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację  zadań  publicznych  przez organizacje  pozarządowe  oraz  podmioty  wymienione w  art.  3  ust.  3.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

UPROSZCZONA_OFERTA 

UPROSZCZONA_OFERTA 

UPROSZCZONE_SPRAWOZDANIE 

UPROSZCZONE_SPRAWOZDANIE