Logo Powiatu Bydgoskiego

SEJMIK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO

19 lutego 2019 r. rozpoczęła się piąta kadencja Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W tym dniu delegaci wybrali na czteroletnią kadencję Przewodniczącego Sejmiku, którą została Pani Jolanta Pisarska-Bitowt z Bydgoszczy oraz Członków Prezydium Sejmiku: Violettę Skorupińską, Ilonę Borowską, Ryszarda Ulatowskiego oraz  Daniela Brożka.

Sejmik Organizacji Pozarządowych to – obok Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – najważniejszy organ budujący proces współpracy NGO-sów z samorządem województwa. 25 marca 2019 r. ukonstytuowało się Prezydium Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Prezydium Sejmiku - V kadencja:
Jolanta Pisarska-Bitowt - Przewodnicząca Sejmiku
Ryszard Ulatowski - Zastępca Przewodniczącego Sejmiku
Violetta Skorupińska - Sekretarz
Ilona Borowska - członek Prezydium
Daniel Brożek - członek Prezydium

Do zadań Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego należy: 
-Konsultowanie i wspieranie działalności Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego województwa Kujawsko-Pomorskiego;
-Rekomendowanie swoich przedstawicieli do Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
-Inicjowanie, współtworzenie i opiniowanie projektów ustaw, uchwał i innych aktów prawnych, w szczególności dotyczących sektora pozarządowego województwa i kraju;
-Wypracowywanie i prezentowanie wspólnego stanowiska odnośnie aktualnych zagadnień, problemów i rozwiązań, w szczególności dotyczących sektora pozarządowego województwa i kraju;
-Inicjowanie i wspieranie działań integrujących sektor pozarządowy, w szczególności poprzez merytoryczne i organizacyjne wspieranie lokalnych partnerstw NGO oraz corocznego Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko–Pomorskiego;
-Inicjowanie i wspieranie powstawania Powiatowych i  Gminnych Rad Organizacji Pozarządowych;
-Opiniowanie działań organizacji pozarządowych i udzielanie im rekomendacji;
-Promowanie zasad etycznych w organizacjach pozarządowych;
-Inne zadania określone przez zebranie plenarne Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko– Pomorskiego.

 Sejmik pracuje w oparciu o regulamin, z którego treścią można zapoznać się tutaj


Kontakt
Urząd Marszałkowski w Toruniu
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel. 571 204 292, 571 293 076, 571 293 077
e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl


STRONA FACEBOOK