Logo Powiatu Bydgoskiego

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ww. ustawy odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej i w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów. Działalność  ta jest prowadzona w oparciu o Roczny Program współpracy, który uchwala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego Program jest konsultowany z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Bydgoskiego oraz uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres jego obowiązywania.

 

Rada Powiatu Bydgoskiego Uchwałą nr 411/XLIV/23 z dnia 29 listopada 2023 r. przyjęła Program współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.