Logo Powiatu Bydgoskiego

Podsumowanie działań zrealizowanych w projekcie „Inwestycje w zawodowców 3”

Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2020 roku. W ciągu kilku lat zostało zrealizowanych wiele różnych form wsparcia dla uczniów, nauczycieli oraz szkół.

Wsparciem projektu zostali objęci uczniowie i uczennice z czterech szkół: Technikum w Karolewie w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie, Technikum w Koronowie w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie, Technikum w Solcu Kujawskim w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w Koronowie w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie. Łącznie wsparciem zostało objętych 207 uczniów i uczennic.

W szkołach odbywały się zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminów zawodowych oraz matury z matematyki i języka angielskiego. Łącznie zostało zrealizowanych 774 godzin zajęć, w tym w:

 • Technikum w Karolewie- 244 godziny,
 • Technikum w Koronowie- 320 godzin,
 • Technikum w Solcu Kujawskim- 130 godzin,
 • Branżowej Szkole I Stopnia w Koronowie- 80 godzin.

Oprócz zajęć zostały zrealizowane kursy i szkolenia, w którym udział wzięli uczniowie i uczennice. Łącznie były to 43 osoby, w tym z Technikum w Karolewie 20 osób, Technikum w Koronowie- 5 osób i Technikum w Solcu Kujawskim- 18 osób. Były to: kurs prawa jazdy kategorii B, kurs przygotowujący do uzyskania uprawnień elektrycznych do 1 kV, szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie oraz kurs operatora wózków jezdniowych.

Kolejną formą wsparcia, którą zostali objęci uczniowie i uczennice są staże uczniowskie. Staże w wymiarze 150 godzin realizowane były w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik logistyk, technik informatyk, technik mechanik, technik mechatronik oraz mechanik pojazdów samochodowych. Młodzież z techników oraz szkoły branżowej zdobywała wiele umiejętności i doświadczenie zawodowe. Łącznie w ramach projektu zostały zrealizowane 73 staże uczniowskie, w których uczestniczyło:

 • 18 osób z Technikum w Karolewie,
 • 42 osoby z Technikum w Koronowie,
 •  8 osób z Branżowej Szkoły I Stopnia w Koronowie,
 • 5 osób z Technikum w Solcu Kujawskim.

Uczestnikami projektu byli także nauczyciele i nauczycielki kształcenia zawodowego uczący w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie. Łącznie 7 osób zostało objętych wsparciem w formie kursów lub szkoleń. Były to:

 • szkolenie czas pracy w transporcie drogowym- 2 osoby,
 • hybrydowe układy napędowe- 1 osoba,
 • bezpośredni wtrysk benzynowy- 1 osoba,
 • programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie- 1 osoba,
 • szkolenie z zakresu administrowania sieciami- administrator Linux- 1 osoba,
 • szkolenie z zakresu programowania dialogowego- 1 osoba.

Zdobyte przez uczniów i uczennice wiedza, umiejętności, postawy, a także uprawnienia z pewnością będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej, a kompetencje nauczycieli- w kształceniu zawodowym młodzieży.

Ponadto, w ramach projektu dwie szkoły zostały doposażone w sprzęt komputerowy. Technikum w Koronowie otrzymało 15 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem przeznaczonych do pracowni dla zawodu technik informatyk, a Technikum w Karolewie otrzymało ekran interaktywny przeznaczony do pracowni gastronomicznej dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 10 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem do pracowni egzaminacyjnej dla zawodów: technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii.

Projekt „Inwestycje w zawodowców 3” i jego działania są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

 

 aaaa