Logo Powiatu Bydgoskiego

Ogłoszenie o naborze na formę wsparcia - zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego w zawodzie technik logistyk

p 

Ogłoszenie o naborze na formę wsparcia - zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego w zawodzie technik logistyk

w ramach projektu pt. „Wsparcie szkół kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (wkład Funduszy Europejskich) oraz budżetu państwa w formie dotacji celowej, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027, Priorytet 8, Działanie FEKP.08.15 Kształcenie zawodowe BYDOF- IP.

Zawód objęty wsparciem w ramach naboru: technik logistyk w Technikum w Koronowie w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. S. Maczka w Koronowie. Planowana liczba miejsc- 8.

Rekrutację w szkole prowadzi koordynatorka szkolna, Pani Iwona Małek (możliwy kontakt osobisty lub telefoniczny lub przez osobę trzecią np. opiekuna, członka rodziny, dane kontaktowe dostępne w sekretariacie szkoły).

Jeśli:

  •  jesteś uczniem/ uczennicą Technikum w Koronowie w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie uczącym/ uczącą się w zawodzie technik logistyk,
  • jesteś zainteresowany/ zainteresowana uczestnictwem w tej formie wsparcia,

zapraszamy do złożenia formularza zgłoszeniowego!

Dodatkowo, jeśli spełnisz kryteria premiujące rekrutacji:

  • pozytywna opinia wychowawcy/ wychowawczyni- plus 5 punktów,
  • pozytywna opinia nauczyciela/ nauczycielki przedmiotu zawodowego- plus 5 punktów,

masz jeszcze większe szanse na udział w tej formie wsparcia!

Zachęcamy uczniów i uczennice do udziału w tej formie wsparcia. W formularzu zgłoszeniowym jest możliwość wskazania szczególnych potrzeb, które ułatwią Twój udział w projekcie. 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Wsparcie szkół kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim” wraz z formularzem zgłoszeniowym jest dostępny:

  • u koordynatorki szkolnej,
  • w sekretariacie szkoły,
  • na stronie internetowej www.powiat.bydgoski.pl,
  • w Biurze projektu mieszczącym się w Wydziale Rozwoju i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, ul. Juliusza Słowackiego 3, 85-008 Bydgoszcz, pokój nr 33, tel. 525835439, e-mail: wrife@powiat.bydgoski.pl.

Jeśli jesteś zainteresowany/ zainteresowana udziałem w tej formie wsparcia, należy złożyć formularz zgłoszeniowy z załącznikiem u koordynatorki szkolnej lub w uzasadnionych przypadkach w sekretariacie szkoły.

Rekrutacja w terminie od 21.03.2024 r. do 27.03.2024 r.

Zastrzega się możliwość odwołania rekrutacji. Więcej informacji możesz uzyskać u koordynatorki szkolnej, a także w Biurze projektu.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Pliki do pobrania: