Logo Powiatu Bydgoskiego
Powróć do: Projekty zakończone

Moja Przyszłość 2

poziom_kolor- 

1. Okres realizacji projektu: 01.05.2020 r. - 31.03.2023 r.

2. Źródło dofinansowania: projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

3. Cel projektu: celem projektu było podniesienie jakości i efektywności kształcenia ogólnego w Powiecie Bydgoskim poprzez realizację zajęć, warsztatów i staży rozwijających kluczowe kompetencje uczniów, a także kursów, szkoleń i studiów podyplomowych podnoszących kompetencje nauczycieli.

4. Wartość projektu (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie): 195 568,75 zł, w tym:

  • dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 166 233,43 zł,
  • dofinansowanie z budżetu państwa - 19 556,88 zł,
  • wkład własny Powiatu Bydgoskiego - 9 778,44 zł.

5. Grupa docelowa: Z poszczególnych form wsparcia skorzystało 117 uczniów i 26 nauczycieli. Swoim zasięgiem projekt objął uczniów i uczennice trzech szkół prowadzących kształcenie ogólne, tj. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim, Liceum Ogólnokształcącego w Koronowie, Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 3 w Koronowie oraz nauczycieli zatrudnionych w w/w placówkach.

6. Zakres projektu: w ramach projektu doposażono dwie placówki kształcenia ponadpodstawowego. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, zajęciach i warsztatach rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, postaw oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Koronowie wzięli udział w projekcie edukacyjnym opartym na metodzie eksperymentu oraz w wysokiej jakości stażach.