Logo Powiatu Bydgoskiego

WYPIS Z EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH

Uczniowski klub sportowy działa jako osoba prawna  na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 t.j.), z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji. Kwestie rejestracji reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048 t.j.) oraz Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. 2011. 243. 1449).

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o sporcie, uczniowskie kluby sportowe podlegają wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu (w przypadku siedziby stowarzyszenia w miastach na prawach powiatu będzie to prezydent miasta zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym). Uczniowski klub sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji prowadzonej przez starostę.

PROCEDURA WYPISU Z EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH
Wypis z ewidencji uczniowskich klubów sportowych starosta dokonuje na podstawie wniosku złożonego przez uczniowski klub sportowy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych).

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Wniosek o WYPIS ewidencji uczniowskich klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, ul. Juliusza Słowackiego 3, 85-008 Bydgoszcz, tel. 52 58 35 465 lub dostarczyć za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej.

Sprawy związane wydawaniem wypisów z ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzi Wydział Promocji, Kultury i Sportu, ul. Juliusza Słowackiego 3, 85-008 Bydgoszcz. Szczegółowe  informacje można uzyskać pod nr telefonu 52 58 35 465, w godzinach pracy urzędu.

Opłaty
BRAK

Termin załatwienia
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni. 

 

Pliki do pobrania:

wniosek - wydanie wypisu UKS.docx
Format: docx, 14.43 kB