Logo Powiatu Bydgoskiego

WYKREŚLENIE Z UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH

PROCEDURA LIKWIDACJI Uczniowskiego Klubu Sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej zarejestrowanych w ewidencji prowadzonej przez Starostę Bydgoskiego

Wykreślenie uczniowskiego klubu sportowego z ewidencji prowadzonej przez Starostę Bydgoskiego jest możliwe dopiero po zakończeniu likwidacji klubu sportowego.

Likwidację klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia przeprowadza się  na zasadach dotyczących stowarzyszeń - art. 36 - 39 ustawy Prawo o stowarzyszeniach w zw. z art. 4 ust. 1, 2, 7 ustawy o sporcie. 

Likwidacja klubu polega na całkowitym zakończeniu jego działalności, zadysponowaniu jego mieniem oraz wykreśleniu klubu z ewidencji po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.

I. Rozwiązanie Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały klubu.

Przebieg postępowania:

1. Organ statutowy sporządza sprawozdanie na dzień uchwały o rozwiązaniu i wszczęciu postepowania likwidacyjnego klubu.

2. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę  o rozwiązaniu klubu zgodnie z zapisami statutu klubu

 • Uchwała powinna określać datę rozwiązania klubu, która jest jednocześnie datą rozpoczęcia likwidacji, określając cel na który przeznaczony będzie majątek zlikwidowanego klubu. Może także wskazać likwidatora, jednakże w przypadku braku takiego wskazania w uchwale i statucie likwidatorami są członkowie Zarządu (art. 36 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).
 • W razie rozwiązania się stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami stowarzyszenia są członkowie jego zarządu, jeżeli statut lub, w razie braku odpowiednich postanowień statutu, uchwała ostatniego walnego zebrania członków (zebrania delegatów) tego stowarzyszenia nie stanowi inaczej.

3. Sporządzenie protokołu z Walnego Zebrania

4. Sporządzenie listy obecności członków klubu na Walnym zebraniu 

5. Likwidator pisemnie zawiadamia Starostę Bydgoskiego o wszczęciu likwidacji klubu 
i wyznaczeniu likwidatora z podaniem swego nazwiska, imienia i miejsca zamieszkania,  oraz dołącza protokół z Walnego Zebrania wraz z uchwałą o rozwiązaniu klubu  i listą obecności. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.

6. Likwidator powinien dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, (można złożyć z ww. dokumentami 2 szt. ogłoszenia o likwidacji, które zostaną wywieszone na tablicach Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

Obowiązki likwidatora:

 • ustala listę wierzycieli i dłużników; 
 • przystępuje do zbycia majątku stowarzyszenia i egzekwowania długów oraz 
  do zaspokojenia wierzycieli; 
 • ustala aktualny stan konta potwierdzonego wyciągiem bankowym
 • zawiadamia Bank prowadzący obsługę rachunku bankowego, 
 • dokonuje niezbędnych czynności urzędowych związanych z zakończeniem działalności,  zamknięcie ksiąg rachunkowych, 
 •  likwidator sporządza sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (bilansu otwarcia i zamknięcia likwidacji) zgodnie z art. 12 ust.1 pkt 5 i art. 12 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ,  stan rachunkowy na początek i koniec likwidacji; 

7. Organ statutowy zatwierdza sprawozdanie z likwidacji

8. Likwidator po zakończeniu likwidacji składa do Starosty Bydgoskiego wniosek o wykreślenie stowarzyszenia z ewidencji wraz z uchwałami i dokumentami.

9. Starosta dokonuje wykreślenia stowarzyszenia z ewidencji w drodze decyzji administracyjnej.

10. Likwidator dokonuje wykreślenia z ewidencji REGON/NIP.

11. Likwidator archiwizuje dokumentację.

II. Rozwiązanie stowarzyszenia przez Sąd. 

Zgodnie z art.  31 ustawy Prawo o stowarzyszeniach:

1. Sąd wydaje postanowienie o rozwiązaniu stowarzyszenia na wniosek organu nadzorującego, w przypadku gdy:

1) liczba członków stowarzyszenia jest mniejsza niż liczba członków wymaganych do jego założenia;

2) stowarzyszenie nie posiada przewidzianych w ustawie władz i nie ma warunków do ich wyłonienia w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy.

2. Sąd wydaje postanowienie o rozwiązaniu stowarzyszenia na wniosek kuratora, jeżeli pomimo podejmowanych przez kuratora czynności, nie wybrano władz stowarzyszenia i nie ma warunków do ich wyłonienia, w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

Art.  32.  

1. Wnioski, o których mowa w art. 29 ust. 1 oraz art. 31, rozpoznaje sąd rejestrowy na rozprawie.

2. Wnioski organu nadzorującego wnoszone do sądu w ramach sprawowanego nadzoru, są wolne od opłat sądowych.

W razie rozwiązania stowarzyszenia przez sąd, zarządza on jego likwidację, wyznaczając likwidatora.

Dopiero z chwilą wykreślenia z ewidencji klubów sportowych klub traci osobowość prawną.

III. W przypadku wykreślenia  klubu z powodu rejestracji  w Krajowym Rejestrze Sądowym 

Należy złożyć  kserokopię dokumentów potwierdzających wpis do rejestru stowarzyszeń KRS oraz  wniosek o wykreślenie klubu sportowego z Ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej w związku z rejestracją klubu w rejestrze stowarzyszeń KRS.

IV. Opłata 

 Wydanie decyzji administracyjnej o wykreśleniu Uczniowskiego klubu sportowego -  podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł  (załącznik- Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111  z późniejszymi zm.)   

V. Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych

Pliki do pobrania:

Wniosek o wykreślenie UKS
Format: docx, 16.89 kB