Logo Powiatu Bydgoskiego

UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE

Działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego.
Kluby sportowe mogą działać w formie:

  •  klubów sportowych - wpisanych do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu (nie mogą prowadzić działalności gospodarczej),
  • uczniowskich klubów sportowych - wpisanych do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu (nie mogą prowadzić działalności gospodarczej),
  • stowarzyszeń lub fundacji zarejestrowanych w KRS (prowadzących działalność gospodarczą),
  • spółek kapitałowych, tj. zarejestrowanych w KRS spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych (podmioty te są przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność gospodarczą).

Uczniowskie kluby sportowe nie prowadzące działalności gospodarczej, działają jako osoba prawna na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 t.j.), z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji.

Kwestie rejestracji reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 t.j.) oraz Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. 2011. 243. 1449).

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o sporcie, uczniowskie kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których  statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, podlegają wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu (w przypadku siedziby klubu w miastach na prawach powiatu będzie to prezydent miasta zgodnie z art.91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym).
Prawo tworzenia uczniowskich klubów sportowych przysługuje obywatelom polskim, mającym pełną zdolność do czynności prawnych (ukończyły 18 lat) i niepozbawionym praw publicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące zakładania i procedury rejestracji uczniowskich klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej dostępne są w zakładce JAK ZAŁOŻYĆ UKS oraz WPIS DO EWIDENCJI UKS.

 

podstawa prawna 

 

jak założyć uczniowski klub sportowy?

 

ewidencja uczniowskich klubów sportowych

 

wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

 

wypis z ewidencji uczniowksich klubów sportowych

 

wykreślenie z ewidencji uczniowksich klubów sportowych

 

ZMIANY W EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH