Logo Powiatu Bydgoskiego
Powróć do: TURYSTYKA I ZABYTKI

SPOŁECZNY OPIEKUN ZABYTKÓW

Zgodnie z art. 102 ust. 3 oraz 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 oraz 954) społecznym opiekunem zabytków może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie oraz posiada wiedzę w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Zadania społecznego opiekuna zabytków może wykonywać również osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Uzyskanie uprawnień Społecznego Opiekuna ZabytkówWymagane dokumenty:

  • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
  • dokument potwierdzający posiadanie wiedzy w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
  • osoby fizyczne po otrzymaniu zawiadomienia o wpisaniu na listę społecznych opiekunów zabytków, zobowiązane są do dostarczenia fotografii w celu wydania im legitymacji społecznego opiekuna zabytków.


Sposób załatwienia sprawyKandydat na Społecznego Opiekuna Zabytków zgłasza Kujawsko-Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków wolę pełnienia funkcji Społecznego Opiekuna Zabytków.Po pozytywnej weryfikacji kandydata, Wojewódzki Konserwator Zabytków wnioskuje do Starosty o ustanowienie Społecznego Opiekuna Zabytków.Następnie Starosta Bydgoski wydaje:1) osobie fizycznej – legitymację społecznego opiekuna zabytków, która zawiera jego zdjęcie, imię, nazwisko i miejsce zamieszkania, datę wydania legitymacji oraz podpis osoby upoważnionej do wydania legitymacji,2) osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – zaświadczenie, które zawiera informacje o nadaniu uprawnień, nazwę i miejsce siedziby tej osoby lub jednostki, datę wydania zaświadczenia oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska, a także stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia.

Jakie są uprawnienia społecznego opiekuna zabytkówSpołeczny opiekun zabytków współdziała z wojewódzkim konserwatorem zabytków i Starostą w sprawach ochrony zabytków i opieki nad tymi zabytkami, podejmują działania związane z zachowaniem wartości zabytków i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie oraz upowszechniają wiedzę o zabytkach.

https://archiwalna.powiat.bydgoski.pl/artykuly/561/spoleczny-opiekun-zabytkow