Logo Powiatu Bydgoskiego

KLUBY SPORTOWE

Działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego. Kluby sportowe mogą działać w formie:

  • klubów sportowych - wpisanych do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu (nie mogą prowadzić działalności gospodarczej),
  • uczniowskich klubów sportowych - wpisanych do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu (nie mogą prowadzić działalności gospodarczej),
  • stowarzyszeń lub fundacji zarejestrowanych w KRS (prowadzących działalność gospodarczą),
  • spółek kapitałowych, tj. zarejestrowanych w KRS spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych (podmioty te są przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność gospodarczą).

Kluby sportowe nie prowadzące działalności gospodarczej działają jako osoba prawna  na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 t.j..), z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji.

Kwestie rejestracji reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048 t.j.) oraz Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. 2011. 243. 1449).

Zgodnie z art. 4 ust. 4 w zw. z art. 4 ust. 7 ustawy o sporcie, kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których  statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, podlegają wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu (w przypadku siedziby klubu w miastach na prawach powiatu będzie to prezydent miasta zgodnie z art.91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym). Prawo tworzenia klubów sportowych przysługuje obywatelom polskim, mającym pełną zdolność do czynności prawnych (ukończyły 18 lat) i niepozbawionym praw publicznych. 

 

              podstawa prawna                                                                                                                  ewidencja klubów sportowych           

           

 

             jak założyć klub sportowy?                                                                                     wpis do ewidencji klubów sportowych    

   

 

            zmiany w ewidencji klubów sportowych                                        wypis z ewidencji klubów sportowych

 

wykreślenie z ewidencji klubów sportowych