Logo Powiatu Bydgoskiego
Powróć do: TURYSTYKA I ZABYTKI

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

LINKI:

https://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/polskie-obiekty/  

 • Przewodnik rowerowy po Powiecie Bydgoskim:

https://visitbydgoszcz.pl/images/do_pobrania/przewodnik_rowerowy.pdf  

https://mapa.wirtualneszlaki.pl/#7/52.034/19.052/OSM_bw-Szlaki_rowerowe_osm-Drogi_rowerowe_osm  

 • Wirtualne szlaki w Polsce:

https://wirtualneszlaki.pl/szukaj?_sft_okolice_regionu=bydgoski-powiat&_sfm_rating=0+5  

https://gminakoronowo.wkraj.pl/html5/index.php?id=36197#36197/0 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040920880/U/D20040880Lj.pdf  

 • Ochrona przyrody: 

https://www.gov.pl/web/gdos/ochrona-przyrody4  

https://www.gov.pl/web/gdos/formy-ochrony-przyrody  

https://www.lasy.gov.pl/pl/nasza-praca/copy_of_ochrona-przyrody  

https://bydgoszcz.torun.lasy.gov.pl/de/ochrona-przyrody  

https://bydgoszcz.torun.lasy.gov.pl/de/turystyka  


POWIAT BYDGOSKI – AKTYWNI NA WODZIE

RZEKI

 1. WISŁA – jej cały bieg liczy 1047 km, zaś w kujawsko-pomorskim wynosi 205 km. Lewy brzeg Wisły płynie po stronie powiatu bydgoskiego. Na teren powiatu Wisła wpływa w gminie Solec Kujawski, przepływa przez Puszczę Bydgoską, Wielką Kępę Ostromecką, Kanały Górny i Dolny oraz do Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. Rzeka dalej płynie do Fordonu i Doliny Dolnej Wisły.
 2. BRDA – królowa kujawsko-pomorskich rzek. Płynie przez Bory Tucholskie, Zalew Koronowski ku Bydgoszczy.
 3. NOTEĆ – przepływa przez tereny powiatu bydgoskiego, czyli gminy Białe Błota i Nowa Wieś Wielka.
 4. RZEKA KOTOMIERZANKA (KOTOMIERZYCA) – płynie przez gminę Osielsko.
 5. RZEKA KRÓWKA – (bieg 54 km), dopływ Brdy, jej źródło znajduje się w pobliżu miejscowości Huta, płynie do jeziora Słupowskiego.
 6. RZEKA SĘPOLNA – wypływa z jeziora Mielec i wpada do Zalewu Koronowskiego.

KANAŁY

 1. KANAŁ AUGUSTOWSKI – w gminie Osielsko.
 2. KANAŁ NOTECKI (GÓRNONOTECKI) – przepływa przez tereny gminy Białe Błota, w kierunku Kanału Bydgoskiego.
 3. KANAŁ BYDGOSKI – dopływ Brdy; jego odcinek przebiega przez powiat bydgoski. Koniec kanału wyznacza śluza Nakło Wschód. Wszystkie śluzy na kanale wybudowano w latach 1914-1915.
 4. KANAŁ LATERALNY NAD ZALEWEM KORONOWSKIM
 5. KANAŁ STAROGRODZKI (PAPÓWKA) – rozlewisko Wisły, rozpoczyna się koło wsi Czarże (gmina Dąbrowa Chełmińska). Dalej płynie przez tereny powiatu chełmińskiego.

ZALEW KORONOWSKI – Obszar Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego; jest to zbiornik sztuczny stworzony dla potrzeb elektrowni Samociążek. Budowę  rozpoczęto w 1960 r. i ukończono rok później. W większości znajduje się na terenie powiatu bydgoskiego.

RYNNA JEZIOR BYSZEWSKICH – Obszar Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich, są to jeziora: Stoczek, Piaseczno, Krzywe, Płotwickie, Kadzionka, Staw Młyński, Tobolno Duże, Tobolno Małe (Bukowe), Piekło, Długie, Krosna, Studzienne, Wierzchucińskie Małe, Wierzchucińskie Duże, Słupowskie.

JEZIORA 

 1. JEZIORO BIAŁE – w gminie Koronowo.
 2. JEZIORO BORÓWNO – w gminie Dobrcz.
 3. JEZIORO DŁUGIE – położone koło Byszewa.
 4. JEZIORO DOBRCZ
 5. JEZIORO JEZUICKIE – położone na skraju Puszczy Bydgoskiej.
 6. JEZIORO KADZIONKA
 7. JEZIORO KROSNA
 8. JEZIORO KRZYWE
 9. JEZIORO KUSOWO
 10. JEZIORO LIPKUSZ
 11. JEZIORO MAŁE TOBOLNO – położone ok. 13 km od ujścia rzeki Krówki do Zalewu Koronowskiego.
 12. JEZIORO OLSZEWKO – największy akwen Zalewu Koronowskiego.
 13. JEZIORO PIASECZNO
 14. JEZIORO PIEKŁO
 15. JEZIORO PŁOTWICKIE
 16. JEZIORO SKRZYNKA – w gminie Dąbrowa Chełmińska.
 17. JEZIORO SŁUPOWSKIE
 18. JEZIORO STAW MŁYŃSKI – w gminie Koronowo.
 19. JEZIORO STOCZEK – leży w rynnie rzeki Krówki.
 20. JEZIORO STUDZIENNE – położone koło Byszewa.
 21. JEZIORO TOBOLNO WIELKIE – w gminie Koronowo.
 22. JEZIORO TURZYNEK – położone w gminie Koronowo.
 23. JEZIORO WIERZCHUCIŃSKIE MAŁE
 24. JEZIORO WIERZCHUCIŃSKIE DUŻE 
 25. JEZIORO ZAMKOWE – koło Nowego Jasińca. 

INNE ZBIORNIKI WODNE

 1. AKWEN zw. KRZYWYM KOLANEM – zasilany rzeczką Sępolną, zatoka Zalewu Koronowskiego.
 2. ROZLEWISKA WISŁY KOŁO OSTROMECKA – przez Ostromecko.
 3. STRUGA BOŻENKOWSKA – w gminie Osielsko.
 4. STRUGA GRANICZNA – wypływa z jeziora Zamkowego, gmina Koronowo; płynie do Zalewu Koronowskiego i przez szlak Brdy.
 5. STRUGA KOTOMIERZANKA – płynie przez gminę Osielsko i Koronowo; ujście znajduje się w zatoce jeziora Tryszczyńskiego.
 6. ZIELONA STRUGA (WIERDZIELEWA, WIERDZIELOWA) – płynie przez Puszczę Bydgoską. Jej wędrówka rozpoczyna się w okolicach Nowej Wsi Wielkiej i ciągnie się do Wisły.

W POLSCE WYSTĘPUJĄ RÓŻE FORMY OCHRONY PRZYRODY:

1. Park Narodowy – „Obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe.”

https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/291,pojecie.html?contrast=default  

2. Rezerwat Przyrody – „Obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, siedliska roślin, zwierząt i grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.”

https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/433,pojecie.html  

3. Park Krajobrazowy – „Obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania i popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.”

https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/290,pojecie.html  

4. Obszary Natura 2000 –„jedna z form ochrony przyrody, wprowadzona w Polsce w 2004 r. Obszary te powstają we wszystkich państwach Unii Europejskiej tworząc Europejską Sieć Ekologiczną obszarów ochrony Natura 2000. Celami istnienia sieci są: zachowanie konkretnych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uznaje się za cenne i zagrożone w Europie oraz ochrona różnorodności biologicznej.”

https://www.gov.pl/web/rdos-bydgoszcz/natura-2000  

5. Obszary chronionego krajobrazu – „obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.”

https://arslege.pl/obszar-chronionego-krajobrazu/k452/a38432/  

6. Pomniki przyrody – „ekologicznie i  prawnie chronione, pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów; pomnikami przyrody są np. stare i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie.”

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/pomnik-przyrody;3960182.html  

7. Użytki ekologiczne – „to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.”

https://www.encyklopedialesna.pl/haslo/uzytek-ekologiczny/  

8. Stanowisko dokumentacyjne – „to niewyodrębniające się lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych. Stanowiskami mogą być także miejsca występowania kopalnych szczątków roślin lub zwierząt.”

https://arslege.pl/stanowiska-dokumentacyjne/k452/a38452/  

9. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy – „to fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne.”

https://arslege.pl/zespoly-przyrodniczo-krajobrazowe/k452/a38454/