Logo Powiatu Bydgoskiego

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1504C polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Magdalenka

pobrane_(2) 

Projekt przebudowy obejmuje wykonanie chodnika, przy drodze powiatowej Trzebień-Niemcz-Bydgoszcz nr 1504C w km 4+794, przejścia dla pieszych oraz zamianę ścieżki rowerowej na pieszo rowerową. Po wschodniej stronie drogi powiatowej projektuje się wykonanie chodnika na szerokości 4,00 m i długości 6,00 m z odwodnieniem do muldy drogowej. Po zachodniej stronie drogi powiatowej projektuje się przebudowę istniejącej ścieżki rowerowej na ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,50 m z odwodnieniem do istniejącego rowu. Ponadto projekt obejmuje wykonanie ułożenia kabli oświetleniowych na długości 34 m oraz ustawienie słupów stalowych ocynkowanych o wysokości 7 m na fundamencie prefabrykowanym żelbetonowym z oprawą oświetleniową w ilości 2 szt.. Projekt obejmuje również wykonacie kanału technologicznego w następującym zakresie rzeczowym: budowa studni kablowych -3 szt., budowa kanału technologicznego - 0,053 km. Inwestycja przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu zostanie podniesiony poprzez wykonanie chodnika i oświetlonego przejścia dla pieszych. Realizując cel poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym szczególną wagę powinno się przykładać do bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, to jest pieszych, w tym dzieci oraz rowerzystów, jako osób najbardziej narażonych na skutki wypadków.    

Okres  realizacji projektu: 30.10.2023 r. – 22.11.2023 r.

Całkowita wartość projektu :  119 679,00 zł

Na realizację remontów uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wartość dofinansowania: 80 000,00 zł