Logo Powiatu Bydgoskiego

Projekt „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 1534C Zielonczyn - stacja kolejowa”

Przedmiotem projektu jest rozbudowa drogi powiatowej 1534C w miejscowości Zielonczyn, polegająca na budowie chodnika o szerokości 2,00 m przy istniejącym rowie przydrożnym wraz z niezbędnymi robotami. Teren realizacji inwestycji znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie bydgoskim, gminie Sicienko.

Planuje się budowę chodnika o szerokości 2,00 m przy istniejącym rowie przydrożnym. Projektowany chodnik połączy istniejący chodnik przy DK10 z istniejącym chodnikiem przy drodze gminnej w m. Zielonczyn. Przy skrzyżowaniu z drogą gminną (przy cmentarzu parafialnym ) projektuje się przejście dla pieszych, które podniesie ich bezpieczeństwo. Istniejące zjazdy zostaną przebudowane tak, aby zapewnić normatywny spadek podłużny nie przekraczający 3% na długości 7-8 m. Pod zjazdami zaprojektowano przepusty z rur betonowych o średnicy 60cm ze ścinakami czołowymi betonowymi prefabrykowanymi. Skarpy nasypów chodnika zaprojektowano o pochyleniu 1:1.5. Na odcinku drogi powiatowej, gdzie występuje erozja istniejących skarp zaprojektowano przy krawędzi ścieki z elementów  betonowych ze ściekami skarpowymi. Rozwiązanie to ułatwi sprawne odprowadzenie wody z jezdni i nie dopuści do rozmywania poboczy. Prace na jezdni polegać będą na wykonaniu nakładki bitumicznej o grubości  4 cm z asfaltobetonu AC11S na długości 747,7 m wraz z uzupełnieniem poboczy kruszywem. Na skrzyżowaniu drogi powiatowej i drogi gminnej, w miejscu gdzie kończy się chodnik zaprojektowano przejście dla pieszych, istniejące bariery energochłonne zostaną przebudowane w sposób umożliwiający pieszym bezpieczne korzystanie z przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania.

Okres  realizacji projektu: 15.04.2022 r. – 15.11.2022 r.

Całkowita wartość projektu :  1 293 204,97 zł

Na realizację projektu uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wartość dofinansowania: 646 602,00 zł