Logo Powiatu Bydgoskiego
Powróć do: INSTYTUCJE OBOWIĄZANE

AKTUALNOŚCI

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

 
W dniu 31 października 2021 r., w wyniku nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz  finansowaniu  terroryzmu,   wszystkie   fundacje   oraz   stowarzyszenia   zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym zostały ujęte w katalogu podmiotów zobligowanych do zgłaszania swoich beneficjentów rzeczywistych.
 
Beneficjentem rzeczywistym fundacji lub stowarzyszenia rejestrowego jest każda osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna. Pełną treść definicji beneficjenta rzeczywistego zawiera art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy.
 
Ustawa wskazuje, jak  należy  ustalać  beneficjenta  rzeczywistego,  którego  dane  należy  zgłosić w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. W przypadku fundacji i stowarzyszeń rejestrowych – beneficjentem rzeczywistym jest każda osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, a jeśli nie można ustalić tożsamości takich osób – każdy członek zarządu organizacji. Organem stanowiącym osoby prawnej jest organ, który dysponuje (na podstawie ustawy albo statutu) uprawnieniami do przyjmowania wiążących rozstrzygnięć odnoszących się do całej osoby prawnej.


Centralny Rejestr Beneficjentów  Rzeczywistych  (CRBR) to rejestr prowadzony przy użyciu systemu teleinformatycznego, służący do gromadzenia i przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad stowarzyszeniami oraz fundacjami. Organem właściwym w sprawach Rejestru jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.


W przypadku stowarzyszenia - jako beneficjentów rzeczywistych należy wskazać wszystkich członków zarządu stowarzyszenia (organem stanowiącym jest oczywiście walne zebranie członków, które na mocy ustawy Prawo o stowarzyszeniach jest najwyższą władzą w stowarzyszeniu i to ono podejmuje wiążące rozstrzygnięcia w najważniejszych sprawach dotyczących całej organizacji, ponieważ jednak minimalna liczba członków stowarzyszenia wynosi 7, żaden członek walnego zebrania nie dysponuje więcej niż 25% głosów).


W przypadku fundacji - aby ustalić czy organ wymieniony w statucie jest organem stanowiącym, należy przeanalizować kompetencje, jakie statut mu przyznaje i decyzje, jakie może w sprawie fundacji podejmować (nie musi to być zarząd). Beneficjentami rzeczywistymi będą członkowie tylko tych organów stanowiących fundacji, które liczą mniej niż 4 osoby, bowiem w organie 4-osobowym   i większym żaden z jego członków nie ma więcej niż 25% głosu. Jeśli wszystkie organy stanowiące fundacji są co najmniej 4-osobowe, jako beneficjentów rzeczywistych należy wskazać wszystkich członków zarządu fundacji, niezależnie od tego ile liczy osób.

Zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych stowarzyszenia lub fundacji dokonuje się drogą elektroniczną na stronie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

Więcej informacji na stronie:

https://poradnik.ngo.pl/obowiazki-ngo-z-ustawy-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-crbr

Zachęcamy również do śledzenia komunikatów Generalnego Inspektora Informacji Finansowej: https://www.gov.pl/web/finanse/komunikaty-giif