Logo Powiatu Bydgoskiego

Nabór na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2024 r.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w  Bydgoszczy ogłasza nabór na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert dotyczących realizacji zadań publicznych Powiatu Bydgoskiego w 2024 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

1)      kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3,
w zakresie określonym w pkt 1-32a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2)      prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej  na terenie powiatu bydgoskiego.

I. Informacje ogólne

1.      Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 t.j.) Wydział Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na kandydatów członków Komisji konkursowej w otwartych konkursach realizowanych w trybie ww. ustawy.

2.      Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione               w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji konkursowej.

3.      Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny.

II. Wymagania stawiane kandydatom

W skład Komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie,                  lecz nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie.

III. Zadania Komisji konkursowej

Komisja konkursowa dokonuje oceny złożonych ofert przez organizacje pozarządowe                  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie              (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 t.j.) w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Bydgoskiego w 2023 roku.

IV. Wybór kandydatów do prac w Komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Bydgoskiego powołuje członków Komisji konkursowej spośród zgłoszonych kandydatur w składzie:

1)      przedstawiciele organizacji pozarządowych w liczbie co najmniej dwóch osób,

2)      przedstawiciele Zarządu Powiatu w liczbie co najmniej trzech osób.

V. Miejsce złożenia dokumentów

Zgłoszenia - na załączonym formularzu należy składać osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Zygmunta Augusta 16   lub za pośrednictwem poczty na adres: Wydział Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy ul. Zygmunta Augusta 16, 85-082 Bydgoszcz.

Kandydatury należy zgłaszać do 29 września 2023 r.

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy
Format: docx, 16.32 kB
powrót do kategorii
Poprzedni

Pozostałe
aktualności