Logo Powiatu Bydgoskiego

OCHRONA PRZYRODY

UCHWAŁA RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA z 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Dąbrowa Chełmińska: 

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2015/868/akt.pdf  

1)      Rezerwaty przyrody: 

 • Rezerwat "Wielka Kępa Ostromecka" - najstarszy rezerwat w okolicy Bydgoszczy utworzony w 1953 r. utworzony dla ochrony, zachowania fragmentu nadwiślańskiego lasu łęgowego z udziałem topoli, dębu, wiązu, jesionu, olszy oraz licznymi drzewami pomnikowymi.

https://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewrezerwatprzyrody.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.20  

 • Rezerwat "Las Mariański" – ochrona zbiorowisk leśnych – grądowych i łęgowych.

https://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewrezerwatprzyrody.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.106  

 • Rezerwat "Linie" – ochrona śródleśnego torfowiska z jedynym stanowiskiem brzozy karłowatej Betula nana na niżu środkowo-europejskim.

https://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewrezerwatprzyrody.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.60  

 • Rezerwat "Reptowo" – ochrona kolonii czapli siwej.

https://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewrezerwatprzyrody.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.193  

2)      Park krajobrazowy:

 • Chełmiński Park Krajobrazowy – powołany dla zachowania mozaikowatości krajobrazu prawobrzeżnej części Doliny Dolnej Wisły.

https://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewparkkrajobrazowy.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.69  

 • Nadwiślański Park Krajobrazowy – powołany dla zachowania mozaikowatości krajobrazu lewobrzeżnej części Doliny Dolnej Wisły.

https://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewparkkrajobrazowy.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.147  

3)    Obszary Natura 2000:

 • Torfowisko Linie – specjalny obszar ochrony siedlisk.

https://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewnatura2000.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH040020.H  

 • Solecka Dolina Wisły – specjalny obszar ochrony siedlisk.

https://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewnatura2000.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH040003.H  

 • Dolina Dolnej Wisły – obszar specjalnej ochrony ptaków.

https://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewnatura2000.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB040003.B  

4)      Pomniki przyrody:

Wyszukiwarka form ochrony przyrody - https://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf22 Pomniki przyrody występujące na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska:

 • 14 Grup drzew
 • Klon pospolity (Klon zwyczajny) - Acer platanoides
 • 5 Dębów szypułkowych - Quercus robur
 • Dąb - Quercus sp.
 • Topola czarna - Populus nigra

5)     Użytki ekologiczne:W gminie Dąbrowa Chełmińska występują 103 użytki ekologiczne o powierzchni 66 ha:

 • 100 Bagien
 • Siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków

6)      Zbiorniki wodne i rzeki: jeziorność gminy stanowi 0,26%

 • Jezioro Skrzynka – użytek ekologiczny, naturalny zbiornik wodny

O jeziorze: http://www.pnbt.com.pl/skrzynka-644,167,541 

 • Naturalny zbiornik wodny – użytek ekologiczny
 • Kanał Starogrodzki
 • Rozlewiska Wisły koło Ostromecka