Przejdź do treści

Menu

Imieniny

Dziś jest czwartek 20 czerwca 2019 r. Godzina 17:05 Imieniny Bogny, Rafaeli, Rafała

Zarząd Powiatu Bydgoskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kotomierzu, stanowiącej własność Powiatu Bydgoskiego.

                                                                        Bydgoszcz, dnia  29 stycznia 2014 r.

ZARZĄD POWIATU

 BYDGOSKIEGO

 

WN. 6840.7.2013                                                

                    

 

                Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

ZARZĄD  POWIATU  BYDGOSKIEGO

 

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kotomierzu, stanowiącej własność Powiatu Bydgoskiego.

 

W dniu 13 grudnia 2013 r. odbył się przetarg ustny nieograniczony na zbycie przedmiotowej nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Termin i miejsce przetargu – dnia 21 marca 2014 r. o godz. 10.00   Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, IV piętro, pokój 408.

 

Położenie nieruchomości  -  Kotomierz, gm. Dobrcz

 

Oznaczenie nieruchomości  - Działka nr 182/10, o pow. 1,4684 ha  ( użytki: RIIIa -1,3784 r., N - 0,0900 ha), zapisana  w KW BY1B/00129763/3, własność - Powiat Bydgoski.

Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów.

 

Obciążenie nieruchomości – brak.

 

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

 

Opis nieruchomości – Niezabudowana. Dojazd z drogi krajowej nr 56.

 

Przeznaczenie nieruchomości – Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z treścią Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrcz  położona  jest w strefie IV – rolniczo osadniczej północnej; kompleks gleb chronionych dla rolnictwa.

 

Forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 70.000,00  zł. + 0 zł. VAT („zw.”) = 70.000,00 zł.

( słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).

 

Wysokość wadium – 4.000,00zł. + 0 zł. VAT ( „zw.”) = 4.000,00 zł. ( słownie: cztery tysiące złotych ).

 

Wadium  należy wnieść  na  rachunek bankowy Starostwa Powiatowego  w  Bydgoszczy Nr 36 13201117 2032 6159 2000 0158 Bank Pocztowy S.A. IO/Bydgoszcz.

Termin wniesienia wadium upływa z dniem 12 marca  2014 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy  Starostwa.  

Wadium wniesione w pieniądzu  przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się  na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Skutki  uchylenia  się od  zawarcia  umowy  sprzedaży  nieruchomości  - Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i  terminie podanych w zawiadomieniu  o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wyznaczonym przez organizatora przetargu,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

 

Pozostała kwota należna z tytułu nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później  niż do dnia  zawarcia umowy  przenoszącej własność na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy  Nr 25 13201117 2032 6159 2000 0162 Bank Pocztowy SA IO/Bydgoszcz.

 

Nabywca nieruchomości ponosił będzie koszty związane z zawarciem umowy w formie  aktu notarialnego i wpisem do księgi wieczystej.

 

Zarząd Powiatu Bydgoskiego może odwołać przetarg z ważnych powodów.

 

Osoba fizyczna zamierzająca uczestniczyć w przetargu zobowiązana jest do dnia 12 marca 2014 r. p r z e k a z a ć do Kancelarii  Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy  ulicy Zygmunta Augusta 16, parter, pokój 1a:

- oświadczenie o stosunkach majątkowych małżeńskich,

  W  przypadku  małżeństwa,  gdzie   nie   jest   zniesiona   majątkowa   wspólność   ustawowa

  małżeńska,  do  przetargu  muszą  przystąpić   oboje   małżonkowie   względnie   jedno  musi

  legitymować  się  stosownym  pełnomocnictwem  udzielonym  w  formie   aktu  notarialnego

  ewentualnie oświadczyć, że nieruchomość  zamierza nabyć z majątku odrębnego.

  potwierdzoną  za zgodność  z oryginałem:

- kserokopię dowodu wpłaty wadium.

- podać numer/y NIP-u.

 

            W przypadku innych osób niż fizyczne należy przekazać:

 potwierdzone za zgodność z oryginałem:

- kserokopię dowodu wpłaty wadium,

- kserokopię aktualnego odpisu KRS-u lub zaświadczenia o wpisie do  ewidencji  działalności

  gospodarczej  lub  wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

- kserokopię nadania numerów:  NIP-u, REGON-u.

 

Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi z chwilą zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

                                                                             

         

Zobacz także
Z
o
b
a
c
z

t
a
k
ż
e

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij