Przejdź do treści

Powiat Bydgoski

Menu

Imieniny

Dziś jest piątek 01 lipca 2022 r. Godzina 00:00 Imieniny Bogusza, Haliny, Mariana

Jak założyć UKS

Uczniowski klub sportowy działa jako osoba prawna  na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 t.j..), z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji. Kwestie rejestracji reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 t.j.) oraz Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. 2011. 243. 1449).


JAK  ZAŁOŻYĆ  UCZNIOWSKI  KLUB  SPORTOWY

Prawo tworzenia uczniowskich klubów sportowych przysługuje obywatelom polskim, mającym pełną zdolność do czynności prawnych (ukończyły 18 lat) i niepozbawionym praw publicznych. 
Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele.
Małoletni poniżej 16 lat może należeć do stowarzyszenia, jeśli wyrażą na to zgodę jego rodzice lub opiekunowie, nie ma jednak biernego ani czynnego prawa wyborczego. Natomiast małoletni w wieku 16–18 lat sam decyduje o przynależności do stowarzyszenia oraz korzysta z pełni praw wyborczych, ale w składzie zarządu danej organizacji większość muszą stanowić osoby pełnoletnie.
Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich. Cudzoziemiec mieszkający poza terytorium Polski może wstąpić do stowarzyszenia, którego statut przewiduje taką możliwość.

Pierwsza czynność konieczna dla założenia uczniowskiego klubu sportowego to zwołanie zebrania założycielskiego. Musi wziąć w nim udział co najmniej 7 osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych.

Na zebraniu założycielskim podejmowane są m.in. uchwały w sprawie założenia uczniowskiego klubu sportowego o nazwie własnej odróżniającej go od już zewidencjonowanych, przyjęcia statutu klubu, wyboru komitetu założycielskiego,  adresu siedziby klubu oraz opcjonalnie wyboru władz klubu.
Jeśli na zebraniu założycielskim dokonano wyboru jedynie komitetu założycielskiego, po otrzymaniu decyzji o wpisie klubu do ewidencji należy zwołać walne zebranie i dokonać wyboru zarządu i organu kontroli wewnętrznej (komisji rewizyjnej) na zasadach określonych w statucie. Następnie w ciągu 14 dni trzeba przesłać na adres starostwa protokół z walnego zebrania oraz odpisy podjętych uchwał. Możliwy jest też wybór władz stowarzyszenia (zarząd i komisja rewizyjna) od razu na zebraniu założycielskim, co jest wygodnym rozwiązaniem, aby nie robić drugiego zebrania w tym celu po rejestracji klubu.

Przykładowy  przebieg zebrania założycielskiego:

 1. Otwarcie zebrania -  przedstawienie celu zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego (prowadzi spotkanie) i protokolanta lub sekretarza (rejestruje przebieg spotkania - sporządza protokół z zebrania) – kandydaci mogą zgłosić się sami lub zostać zgłoszeni przez inne osoby.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Ustalenie sposobu głosowania (tzn. czy uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym czy tajnym, zwykłą większością czy bezwzględną większością głosów; uchwały o powołaniu stowarzyszenia i przyjęciu statutu powinny być przyjęte jednogłośnie).
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Zapoznanie z projektem statutu - dyskusja nad statutem, ewentualne zgłoszenie i zatwierdzenie poprawek oraz uwag.
 7. Podjęcie uchwały o powołaniu klubu sportowego.
 8. Podjęcie uchwały o przyjęciu statutu.
 9. Zgłoszenie kandydatów i wybór zarządu – podjęcie uchwały o wyborze zarządu.
 10. Zgłoszenie kandydatów i wybór komisji rewizyjnej – podjęcie uchwały o wyborze komisji rewizyjnej.
 11. Zgłoszenie kandydatów i wybór komitetu założycielskiego stowarzyszenia - podjęcie uchwały o wyborze komitetu założycielskiego (uchwała)
 12. Zamknięcie zebrania

Należy pamiętać o podpisaniu listy obecności i członków założycieli.
Z zebrania założycielskiego należy przygotować protokół oddający przebieg spotkania.

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO
Artykuł 10 ustawy Prawo o stowarzyszeniach określa, jakie niezbędne elementy winien zawierać statut.
Statut klubu sportowego powinien zawierać:
1)nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji;
2)teren działania i siedzibę stowarzyszenia;
3)cele i sposoby ich realizacji;
4)sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków;
5)władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje;
5a)możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją;
6)sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia;
7)sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich;
8)zasady dokonywania zmian statutu;
9)sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

Oczywiście statut może zawierać postanowienia wykraczające poza wskazane elementy. Taki dodatkowy punkt statutu, ważny w działalności uczniowskiego klubu sportowego z uwagi na pobieranie opłat startowych, opłat za obozy treningowe czy za bilety wstępu na imprezy, może być np. wyodrębnienie działalności odpłatnej oraz nieodpłatnej pożytku publicznego. Ważne jednak, aby postanowienia takie nie naruszały prawa i zasad współżycia społecznego.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 i 4 ustawy o sporcie, uczniowskie kluby sportowe podlegają wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu (w przypadku siedziby stowarzyszenia w miastach na prawach powiatu będzie to prezydent miasta zgodnie z art.91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym).

JAK UZYSKAĆ WPIS DO EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH PROWADZONEJ PRZEZ STAROSTĘ BYDGOSKIEGO.

Brak artykułów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij