Przejdź do treści

Menu

Imieniny

Dziś jest środa 17 lipca 2019 r. Godzina 14:35 Imieniny Aleksego, Bogdana, Martyny

Tryb uproszczony

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Informujemy, że oferty realizacji projektów w trybie tzw. małych grantów składane są z inicjatywy organizacji – a nie w odpowiedzi na ogłoszony przez samorząd konkurs dotacyjny. Ponadto w ustawie o pożytku są inne, istotne rozróżnienia między ofertami składanymi w trybie uproszczonym („małym grantem”) a ofertami składanymi w trybie konkursowym. Przede wszystkim realizacja zadania w trybie uproszczonym może trwać maksymalnie 90 dni, a wysokość dotacji na takie zadanie nie może przekroczyć 10 tys. zł. Jedna organizacja nie może otrzymać więcej niż 20 tys. zł na wszystkie zadania w trybie uproszczonym w danym roku kalendarzowym. Pomimo tych ograniczeń wzory ofert realizacji zadań publicznych – w trybie małych grantów i konkursowym – były identyczne.

Od 10 maja 2016 r. wszystkie oferty na realizację zadań w trybie „małych grantów” muszą być składane na nowym wzorze

W trybie uproszczonym ("małych grantów") ocena przebiega zwykle bardzo szybko. Wynika to z faktu, że nie ma obowiązku powoływania komisji konkursowej i wiele samorządów z tego korzysta. Skraca to czas oceniania ofert. Organ administracji publicznej samodzielnie określa celowość realizacji zadania oraz rozpatruje uwagi, które każdy może zgłosić do oferty – ponieważ są one publicznie „wystawione”. W ciągu 7 dniu od wpłynięcia do urzędu oferty są zamieszczana na 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, co sprawia, że informacje te są ogólnodostępne (z wyłączeniem danych osobowych).

W nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nałożono na ministra ds. zabezpieczenia społecznego (obecnie to Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) obowiązek przygotowania nowych wzorów oferty i sprawozdania dla trybu uproszczonego („małych grantów”). 14 kwietnia 2016 r. Minister podpisał rozporządzenie, 25 kwietnia 2016 r. zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw (poz. 570), a 10 maja 2016 r. zaczyna obowiązywać. Tak więc od 10 maja 2016 r. wszystkie oferty na realizację zadań w trybie „małych grantów” muszą być składane na nowym wzorze.

Oferty, które zostaną złożone do 9 maja 2016 r. na dotychczas obowiązującym wzorze będą rozpatrywane wg starych trybów i obowiązywać do nich będą poprzednie wzory i formularze.

Oferta na „mały grant” – najważniejsze zmiany

Nowy wzór oferty realizacji zadania w trybie „małych grantów” wprowadza istotne uproszczenia. Znaczna część informacji, która wymaga jest w otwartym konkursie ofert, nie została zamieszczona w nowym formularzu. Organizacja jest zobowiązana do podania kilku kluczowych informacji:

 • dane oferenta / oferentów
 • opis zadania publicznego
 • wskazanie celu realizacji zadania
 • miejsce realizacji zadania
 • wskazanie grup odbiorców
 • przewidywany wkład osobowy lub rzeczowy
 • zakładany rezultat zadania
 • szacunkowa kalkulacja kosztów.

Warto zwrócić szczególną uwagę na kosztorys. Z kosztorysu usunięto podział na kategorie kosztów (merytoryczne, koszty obsługi, inne koszty) oraz kolumny narzucające podanie sposobu kalkulacji każdego z kosztów.

W nowym wzorze oferty realizacji zadania w trybie uproszczonym („małych grantów”) kosztorys składa się z czterech kolumn:

 • rodzaj kosztu
 • wartość kosztu (nazwa w tabeli: koszt całkowity)
 • wysokość środków z dotacji (nazwa w tabeli: do poniesienia z wnioskowanej dotacji)
 • wysokość wkładu własnego (nazwa w tabeli: do poniesienia ze środków finansowych własnych, środków pochodzących z innych źródeł, wkładu osobowego lub rzeczowego) – dla zadań w formie wspierania (czyli takich, gdzie obowiązkowy jest wkład własny).

Po raz pierwszy we wzorze realizacji zadania publicznego – w jego kosztorysie – uwzględniono wkład rzeczowy. Dodatkowo uproszczona oferta nie przewiduje „rozbijania” wkładu własnego na poszczególne źródła finansowania zadania. Zatem organizacja składając taką ofertę, nie ma obowiązku podawania, skąd dokładnie będzie pochodził wkład własny – podaje się jedynie jego kwotę oraz wskazuje, które koszty i w jakiej wysokości zostaną z niego pokryte.

Jedynym załącznikiem składanym do oferty jest potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z rejestru lub ewidencji – ale dotyczy to tylko tych organizacji, które nie są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Organizacje posiadające wpis do KRS nie mają obowiązku – zgodnie z wzorem – załączać żadnych załączników.

Sprawozdanie z realizacji „małego grantu” – najważniejsze zmiany

Sprawozdanie, jak ma to w zwyczaju prawodawca, jest lustrzanym odbiciem oferty. Przewidziano zatem miejsce na opisanie wykonanego zadania, wskazując przy tym osiągnięty cel, miejsce realizacji, grupy odbiorców oraz wykorzystany wkład własny.

Drugim punktem w nowym sprawozdaniu jest opis rezultatów. Cały wzór sprawozdania zamyka zestawienie wydatków. Tabela z zestawieniem wydatków znana jest organizacjom z dotychczasowych wzorów sprawozdania, choć ma ona nieco inny charakter niż dotychczas.

Tabela opisująca wydatki w sprawozdaniu z realizacji „małych grantów” zawiera pozycje:

 • nazwa wydatku
 • numer dokumentu księgowego
 • data wystawienia dokumentu księgowego
 • łączna kwota wydatku
 • podanie wysokości kwoty wydatkowanej z dotacji
 • podanie wysokości kwoty wydatkowanej z wkładu własnego (nazwa w tabeli: wydatek poniesiony ze środków finansowych własnych, środków pochodzących z innych źródeł, wkładu osobowego lub rzeczowego)
 • data zapłaty.

Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na przedostatnią kolumnę w tabeli wydatków. Dotychczas organizacje nie były zobowiązane do podawania dokumentów, które poświadczają wydatki wkładu osobowego. Nowy wzór zakłada, że należy udokumentować nie tylko wkład osobowy, ale również rzeczowy – o ile był kalkulowany w ofercie na realizację zadania.

Zmiany w „małych grantach” – podsumowanie

Dotychczasowe doświadczenia kolejnych, nowych wzorów formularzy pokazują, że dopiero „w boju” sprawdzana jest ich użyteczność i wykrywane są znaczące różnice interpretacyjne. Uproszczenie dotychczasowych wzorów było konieczne i potrzebne, często postulowane przez organizacje pozarządowe.

Jednakże nowy wzór, mimo z pozoru znacznych uproszczeń, zawiera potencjalnie jedno istotne zagrożenie. Dotychczasowe pola, które były dość szczegółowo rozbite na miejsca do wpisywania poszczególnych informacji zostały „hurtowo” zamieszczone w jednym polu. Przykładowo: jedno pole otwarte stanowi w nowym wzorze: nazwa oferenta(-ów), forma prawna, numer rejestrowy z Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby). Podobnie jest z całym opisem rzeczowym zadania. Może to powodować, że oferenci będą pomijać niektóre informacje, co będzie skutkowało błędami formalnymi, powodującymi odrzucenie oferty lub odsyłanie jej do poprawy.

Drugim istotnym problemem jest brak synchronizacji wejścia w życie nowego wzoru oferty uproszczonej oraz ramowej umowy na realizację zadania publicznego. Warto zwrócić uwagę, że obecnie obowiązujący wzór ramowej umowy nie przewiduje czegoś takiego jak wkład rzeczowy, a dodatkowo w ramowym wzorze  umowy zawarty jest cały ustęp nakazujący rozbicie wkładu własnego na jego poszczególne składowe (środki własne, środki z innych źródeł, wkład osobowy). Od tego rozbicia zależy m.in. interpretacja właściwego wydatkowania środków z dotacji. Powstaje pytanie, w jaki sposób poradzą sobie z tym urzędy – czy zmienią  te zapisy w umowie, co wydaje się dobrym rozwiązaniem,  czy też – mimo uproszczeń we wzorze oferty i sprawozdania – będą żądały od organizacji uzupełnienia informacji, tak by mimo wszystko umowa zawierała te informacje o rozbiciu wkładu własnego.


Wzór oferty

Wzór sprawozdania


Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, tele. 52 58 35 440. 


Źródło:

poradnik.ngo.pl

RELACJA Z WARSZTATÓW FOTOGRAFICZNYCH

RELACJA Z WARSZTATÓW FOTOGRAFICZNYCH

W dniach 23 listopada, 30 listopada oraz 7 grudnia odbyły się  trzydniowe warsztaty fotograficzne połączone z profesjonalnym przygotowaniem materiałów fotograficznych do publikacji w działaniach promocyjnych i reklamowych organizowane przez Fundację Bezpieczny Świat, a współfinansowane przez Powiat Bydgoski.

więcej

OFERTA REALIZACJI ZADANIA W TRYBIE ART. 19 A

OFERTA REALIZACJI ZADANIA W TRYBIE ART. 19 A

RFE.425.7.2017 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy w Łochowie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Oferta złożona w trybie  art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego w mini piłce siatkowej Dziewcząt – Igrzyska dzieci”. Data złożenia :  07.11.2017 r. Nazwa oferenta: Uczniowski Klub Sportowy w Łochowie (ul. Wierzbowa 2 ) Nazwa zadania: Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego w mini piłce siatkowej Dziewcząt – Igrzyska Dzieci. Zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, do dnia 13 listopada 2017 r. Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag i uznaniu celowości zadania Zarząd Powiatu Bydgoskiego podejmuje decyzje o zleceniu zadania i kwocie dofinasowania. Ewelina Leśniewska tel. 52 58 35 440  e-mail  ewelina.lesniewska@powiat.bydgoski.pl ; termin ważności 7.11. - 13.11.2017 r.   Oferta_Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego w mini piłce siatkowej Dziewcząt - Igrzyska Dzieci

więcej

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Wteleński Klub Sportowy Olimpia Wtelno w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Wteleński Klub Sportowy Olimpia Wtelno w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży Wteleńskiego Klubu Sportowego Olimpia Wtelno”.

więcej

Zobacz także
Z
o
b
a
c
z

t
a
k
ż
e

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij