Przejdź do treści

Powiat Bydgoski

Menu

Imieniny

Dziś jest wtorek 05 lipca 2022 r. Godzina 01:33 Imieniny Antoniego, Bartłomieja, Karoliny

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1525C Koronowo – Żołędowo. Ciąg ulic Paderewskiego i Pomianowskiego w Koronowie

Przedmiot projektu stanowi rozbudowa drogi powiatowej nr 1525C Koronowo – Żołędowo – ciąg ulic Paderewskiego i Pomianowskiego w Koronowie. W ramach wspomnianych prac obejmujących rozbudowę drogi, przewidziana jest realizacja szeregu działań, mających na celu przede wszystkim poprawę jej stanu technicznego oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

W chwili obecnej droga powiatowa nr 1525C Koronowo – Żołędowo – ciąg ulic Paderewskiego i Pomianowskiego w Koronowie łączy drogę krajową nr 56 (Koronowo – Trzeciewiec) z m. Samociążek a następnie poprzez drogę powiatową nr 1526C z drogą wojewódzką nr 244.

Przedmiotowy odcinek zapewnia dojazd do posesji prywatnych, obiektów handlowo – usługowych, gimnazjum, stacji pogotowia ratunkowego, przychodni zdrowia, dworca autobusowego, policji, cmentarza oraz innych budynków użyteczności publicznej.

Ulice Paderewskiego i Pomianowskiego wyposażone są w nawierzchnie bitumiczne. Chodniki występują na całej długości i posiadają zróżnicowaną nawierzchnię: betonową, bitumiczną i tę wykonaną z kostki betonowej. Stan istniejący, z uwagi na brak kompleksowej kanalizacji deszczowej, nie jest w stanie zabezpieczyć pełnego odprowadzenia wody zarówno z ulicy, jak i chodników. W pasie drogowym znajduje się sieć wodociągowa, częściowo kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieć energetyczna i teletechniczna oraz ciepłociąg.

Kompleksowe założenia rozbudowy drogi powiatowej nr 1525C w ciągu ulic Paderewskiego i Pomianowskiego w Koronowie obejmują:

 • wykonanie nowej konstrukcji jezdni z betonu asfaltowego na odcinku 0+000 – 0+438,20, o szerokości 6,00 – 9,00 m z jednoczesnym dostosowaniem do obciążenia ruchem KR5;
 • wykonanie nakładki z betonu asfaltowego na odcinku 0+438,20 – 1+620, o szerokości 6,00 – 6,40 m;
 • wykonanie nakładki z betonu asfaltowego na skrzyżowaniu z ul. Witosa, odcinku ul. Paderewskiego przy cmentarzu oraz na skrzyżowaniu z Aleją Wolności;
 • przebudowę lewostronnego chodnika na odcinku od km 0+000 do km 0+069 wraz z przebudową zjazdów;
 • budowę lewostronnego ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 0+076,8 do skrzyżowania z ul. Witosa, ca 320 mb;
 • budowę miejsc postojowych przy ul. Paderewskiego (odcinek przy cmentarzu) w ilości 3 szt. oraz budowę chodnika na długości 22,7 m;
 • budowę wyspy rozdzielającej w km 0+418 wraz z azylem dla pieszych, oznakowanej znakami aktywnymi z zasilaniem solarnym;
 • budowę wyspy z prefabrykowanych elementów na skrzyżowaniu ul. Paderewskiego, ul. Pomianowskiego i ul. Witosa;
 • budowę chodnika zapewniającego dojście do cmentarza, ca 45 m, przełożenie nawierzchni chodnika na terenie parku, likwidację istniejącego ścieku chodnikowego na długości 27,2 m;
 • budowę ścieżki rowerowej o szerokości 2,00 – 2,20 m na odcinku od skrzyżowania z ul. Witosa 
 • do skrzyżowania z Al. Wolności, ca 1160 m;
 • przełożenie istniejącego chodnika z jednoczesnym poszerzeniem do granicy pasa drogowego na odcinku od Urzędu Miejskiego do zjazdu na zaplecze obiektu handlowego;
 • budowę 4 szt. zatok autobusowych w km 0+459,30 (strona prawa), km 0+625,20 (strona lewa), km 0+719,90 (strona prawa) i km 1+175,60 (strona lewa);
 • budowę parkingów na odcinku od km 0+492,80 do km 0+625,80 w ilości miejsc postojowych 46 szt. wraz z miejscami dla niepełnosprawnych;
 • budowę chodnika prawostronnego od budynku gimnazjum do istniejącego chodnika za skrzyżowaniem z ul. Okrężną, ca 315 mb.;
 • przebudowa zatok parkingowych w rejonie ulicy Topolowej – 22 miejsca postojowe wraz z budową zjazdu na ul. Okrężną;
 • połączenie projektowanej ścieżki ze ścieżką rowerową realizowaną w ramach odrębnego opracowania;
 • przełożenie nawierzchni chodnika po stronie lewej, na odcinku od km 0+978,80 do ul. Modrzewiowej, ca 176 mb.;
 • częściowe przełożenie nawierzchni chodnika i ścieku ulicznego po stronie prawej, na odcinku od ul. Okrężnej do Małej Drogi, z wymianą ścieku ulicznego z płyt chodnikowych na ściek prefabrykowany;
 • przebudowę zjazdów do posesji;
 • przebudowę zjazdów publicznych;
 • wykonanie sygnalizacji świetlnej ostrzegawczej w km 0+971;
 • ustawienie barier ochronnych U-12a przy przejściu dla pieszych na ul. Witosa;
 • budowę oświetlenia ulicznego na przejściu dla pieszych na ul. Paderewskiego (odcinek przy  cmentarzu) – lampa solarna z własnym zasilaniem;
 • wykonanie zieleni drogowej (z uwzględnieniem wycinki i przesadzenia istniejącej zieleni na trawniki pomiędzy ulicami Pomianowskiego, Al. 26 Stycznia i ul. Świerkową).

W ramach rozbudowy drogi zaplanowano również przebudowę istniejącego słupa teletechnicznego oraz zabezpieczenie sieci za pomocą rur ochronnych dwudzielnych, a także przebudowę istniejącego słupa oświetleniowego oraz zabezpieczenie sieci za pomocą rur ochronnych dwudzielnych. Zaplanowano przebudowę istniejących słupów dwunożnych na jednonożne. Za wykonanie i finansowanie tych działań odpowiedzialny jest właściciel urządzeń - firma ENEA Operator Sp. z o. o.

Łączna powierzchnia, która objęta jest niniejszym zadaniem wynosi 24 084,22m2, w tym:

 • jezdnia bitumiczna – 2882,56 m2
 • nakładka bitumiczna jezdni ul. Pomianowskiego - 7 316,79 m2
 • nakładka bitumiczna jezdni ul. Witosa - 212,48 m2
 • nakładka bitumiczna jezdni przy cmentarzu        - 422,65 m2
 • nakładka bitumiczna jezdni Al. Wolności - 445,49 m2
 • zjazdy – 1363,82 m2
 • parkingi – 1031,41 m2
 • zatoki autobusowe – 474,99 m2
 • wyspa dzieląca wraz z azylem dla pieszych – 23,66 m2
 • chodniki – 2236,92 m2
 • ciąg pieszo-rowerowy – 939,41 m2
 • ścieżka rowerowa – 2457,32 m 
 • opaska – 137,68 m2
 • przełożenie kostki na chodnikach i zjazdach – 1249,78 m2
 • płytki antypoślizgowe – 48 m2
 • trawniki – 2870,90 m2
 • przykanaliki PVC-U (SN8) o średnicy 160 mm – 93,75 mb
 • kanały PVC-U (SN8) o średnicy 200 mm – 414,95 mb
 • kanały PVC-U (SN8) o średnicy 315 mm – 1261 mb
 • wpusty liniowe – 39,2 mb
 • studzienki ściekowe z kręgów betonowych śr. 500 mm – 78 szt.
 • studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych śr. 1200 mm – 60 szt.
 • nawierzchnie z bruku z kamienia polnego – zabruki – 65,95 m2
 • ściek chodnikowy – 34,3 m
 • ściek uliczny – 128,8 m
 • ściek podchodnikowy – 4,5 m
 • odwodnienie liniowe – 28 m
 • przestawienie słupa teletechnicznego – 1 szt.
 • sygnalizacja świetlna ostrzegawcza – 1 kpl.
 • bariery ochronne U-12a – 5 m
 • oświetlenie przejścia dla pieszych lampą solarną – 1 kpl.
 • nowe oznakowanie poziome – ca 668 m2,
 • nowe oznakowanie pionowe – 139 szt.,
 • znaki aktywne D6 z zasilaniem solarnym – 2 szt.

Jak wynika ze Statystyk Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, na ulicach Pomianowskiego i Paderewskiego doszło w latach 2011 – 2014 do 33 kolizji i 5 wypadków drogowych. Działania zmierzające do poprawienia warunków technicznych drogi oraz budowa wyżej wymienionych elementów zwiększy bezpieczeństwo użytkowników drogi i może istotnie wpłynąć na zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych na odcinku drogi powiatowej 1525C objętym niniejszą inwestycją. 

Planowana rozbudowa drogi przyczyni się również do rozwoju spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa, bowiem zapewni mieszkańcom mniejszych miejscowości oraz turystom sprawny i przede wszystkim bezpieczny dojazd do drogi krajowej nr 56, która łączy się bezpośrednio z uczęszczanymi krajowymi szlakami nr 5 i 25. To również doskonała inwestycja, która znacznie poprawi rozwój turystyki w regionie, udostępniając komfortowy dojazd do miejscowości wypoczynkowych, jak: Samociązek, Bożenkowo, Pieczyska (położone w bezpośrednim sąsiedztwie malowniczego Zalewu Koronowskiego) i innych terenów rekreacyjnych, a także ogródków działkowych (m.in. ROD „Jarzębinka” w Koronowie, ROD „Samociążek” w Samociążku, ROD „Pegaz” w Pieczyskach, itp.) oraz kompleksów leśnych.

Planowana rozbudowa drogi powiatowej 1525C zapewni także komfortowy dojazd do oczyszczalni ścieków w Koronowie, do której wspomniany odcinek stanowi jedyną drogę dojazdową.

Realizacja tej inwestycji znącząco poprawi dostęp do lokalnych przedsiębiorstw, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie rozbudowywanej drogi, wpływając pozytywnie zarówno na ich rozwój, jak i stworzenie nowych miejsc pracy. Chodzi m.in. o: „Cbs Telcom” s.c. M. Mikulski, R. Leśniewski, Gniot Jarosław Transport Ciężarowy, „Husky Polska”, Mruk Krzysztof Zakład Remontowo- Budowlany, Pierogarnia Domowa, „Planigeo” Mirosław Stoba, „Cnc Control” Automatyka Przemysłowa Andrzej Bogucki, „Elkom” s.c. Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Jacek Kurczewski, Henryk Nowicki, Firma Ogólnobudowlana Karski, FON S.A., „GALKOR” Sp. z o. o., Kiełpikowski Jerzy Zakład Mechaniki Maszyn, Przedsiębiorstwo Handlowo- Produkcyjne „Promach”, Przedsiębiorstwo Remontów i Modernizacji Obrabiarek Ponar.

Zaplanowane ukończenie inwestycji na koniec października 2015 roku znacznie usprawni komunikację na terenie miasta Koronowo oraz jego połączenia drogowe z gminą Osielsko. W rezultacie prac użytkownicy drogi będą mieli do dyspozycji jezdnię o długości 1620 m i szerokości 6,00 ÷ 9,00 m oraz o nawierzchni bitumicznej, zwiększonej nośności, z chodnikiem i ścieżką pieszo-rowerową oraz sygnalizację świetlną ostrzegawczą. Co istotne - wykonanie wyspy rozdzielającej, budowa zatoki autobusowej i budowa parkingów podniesie komfort jazdy kierowców samochodów osobowych i ciężarowych, a także wpłynie na poziom bezpieczeństwa pieszych, zaś wydzielenie ścieżki rowerowej wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa osób poruszających się dotychczas po drodze rowerem oraz usprawni ruch kołowy w tym rejonie miasta.

Całość kosztów realizacji inwestycji oszacowana została na 6 144 130,54 zł i wykonana będzie w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Rozbudowy Dróg Lokalnych - etap II - "Bezpieczeństwo - dostępność - rozwój".

Wkład własny Powiatu Bydgoskiego wynosi 3 144 130,54 zł (tj. 51,17% kosztów), wnioskowane dofinansowanie zaś - 3 000 000,00 zł (48,83%).

Partnerem w ramach realizacji przedmiotowego projektu jest Gmina Koronowo.  Na mocy Umowy partnerskiej o wspólnej realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1525C Koronowo – Żołędowo. Ciąg ulic Paderewskiego i Pomianowskiego w Koronowie” podpisanej w dniu 24.09.2014 roku, Gmina Koronowo zobowiązała się do wsparcia finansowego realizacji tej inwestycji w wysokości 1 010 000,00 zł, co stanowi 16,44 % wartości robót przewidzianych do realizacji w 2015 roku (32,12 % wkładu własnego). 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij