Przejdź do treści

Powiat Bydgoski

Menu

Imieniny

Dziś jest poniedziałek 08 sierpnia 2022 r. Godzina 10:19 Imieniny Izy, Rajmunda, Seweryna

PROCEDURA WPISU DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

Stowarzyszenie zwykłe może być reprezentowane przez Przedstawiciela lub Zarząd. Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo Zarząd składają na piśmie organowi nadzorującemu właściwemu ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.
Wniosek o wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji  wraz z załącznikami należy złożyć w wersji papierowej w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, IV piętro, pok. 448 lub dostarczyć za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej. Dokumenty można również złożyć w wersji elektronicznej na skrzynkę podawczą urzędu za pośrednictwem platformy e-Puap przy pomocy profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ
1. regulamin działalności wraz z uchwałą 
2. lista założycieli , zawierająca ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz   własnoręczne podpisy założycieli
3. dane przedstawiciela / członków zarządu (zgodnie z protokołem z zebrania ) zawierające imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL, wraz  z uchwałą 2 ,
4. dane członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ (zgodnie z protokołem z zebrania ) zawierające imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL, wraz z uchwałą ,
5. adres siedziby stowarzyszenia zwykłego (zgodnie z protokołem z zebrania i uchwałą)

CO POWINIEN ZAWIERAĆ REGULAMIN?

Zawartość Regulaminu Stowarzyszenia zgodna z nowymi przepisami została określona w art. 40 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Regulamin powinien zawierać:

- nazwę stowarzyszenia zwykłego,

- cel lub cele,

- teren i środki działania,

- siedzibę,

- przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd - Jeżeli Stowarzyszenie zwykłe chce powołać zarząd, to w Regulaminie muszą znaleźć się odpowiednie zapisy o trybie wyboru, uzupełniania składu, kompetencjach tego organu, warunkach ważności jego uchwał oraz sposobie reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych (art. 40 ust. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

- Jeżeli stowarzyszenie zwykłe chce powołać organ kontroli wewnętrznej, to w Regulaminie muszą znaleźć się odpowiednie zapisy o trybie wyboru, uzupełniania składu oraz kompetencjach tego organu, (art. 40 ust. 4 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

- zasady dokonywania zmian regulaminu działalności,

- sposób nabycia i utraty członkostwa,

- sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.

- dodatkowo, choć nie wynika to wprost z przepisu w regulaminie powinny znaleźć się informacje o możliwych źródłach majątku (art. 42 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji.

Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis, pod warunkiem, że jest kompletny oraz że nie zakazano założenia stowarzyszenia zwykłego.

Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin na dokonanie wpisu liczy się od dnia uzupełnienia wniosku o wpis. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność. Organ nadzorujący informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis.

OPŁATY

Procedura wpisu stowarzyszeń zwykłych do ewidencji jest wolna od opłat. 

DODATKOWE INFORMACJE

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada osobowości prawnej.

Stowarzyszenie zwykłe może być utworzone przez co najmniej trzy osoby.

Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych.

Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszeń według zasad określonych w ich statutach, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do władz tej jednostki. 

Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

Cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do stowarzyszeń,  których Regulaminy przewidują taką możliwość.

Stowarzyszenie zwykłe może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.

Stowarzyszenie zwykłe reprezentuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd.

Podejmowanie przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Stowarzyszenie zwykłe nie może: powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, zrzeszać osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej, prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Stowarzyszenie zwykłe składa organowi nadzorującemu, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych, wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany.

Stowarzyszenie zwykłe ma obowiązek informować o zmianie adresu zamieszkania przedstawiciela i członków komisji rewizyjnej, jeżeli taki organ ustanowiono.

Stowarzyszenie zwykłe, w przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu, podlega procedurze likwidacji.

Nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia.

PODSTAWA PRAWNA 

Art. 40 ust. 5 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210)

KTO ZAŁATWI TWOJĄ SPRAWĘ? 

Sprawy związane z wpisem do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzi Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz.

Szczegółowe  informacje  można uzyskać pod nr telefonu 52 58 35 440, w godzinach pracy urzędu.

Data dodania

Data dodania 28 lutego 2018

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij