Przejdź do treści

Powiat Bydgoski

Menu

Imieniny

Dziś jest czwartek 02 grudnia 2021 r. Godzina 08:36 Imieniny Balbiny, Ksawerego, Pauliny

Program na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016.

PDF


§1.1. Powiat Bydgoski podejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

2. Program współpracy kieruje się do organizacji działających na terenie powiatu bydgoskiego i realizujących działania na rzecz jego mieszkańców.


§2.1.  Ilekroć w Programie jest mowa o:

      1)            ustawie – rozumie się ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118);

      2)            organizacji – rozumie się organizacje pozarządowe lub inne uprawnione  podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy, które prowadzą działalność pożytku publicznego;

      3)            Programie – rozumie się dokument pn. Program współpracy organów Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie na rok 2016
;

      4)            Powiecie – rozumie się jednostkę samorządu terytorialnego - Powiat Bydgoski;

      5)            Radzie – rozumie się Radę Powiatu Bydgoskiego;

      6)            Zarządzie – rozumie się Zarząd Powiatu Bydgoskiego;

      7)            Starostwie – rozumie się Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy;

      8)            konkursie – rozumie się otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 i 13 ustawy;

      9)            dotacji – rozumie się dotację w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513).


§3.1. Cel główny programu: Wysoki poziomu partnerskiej współpracy samorządu powiatowego z organizacjami przy realizacji działań służących zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej oraz osiągnięcie zadowalającej aktywności mieszkańców powiatu.

2. Cele szczegółowe współpracy:

      1)            wspieranie organizacji w realizacji zadań publicznych;

      2)            promocja i rozwój społeczeństwa obywatelskiego;

      3)            wzmacnianie istniejących organizacji i kreowanie warunków do powstawania nowych;

      4)            wspomaganie organizacji  w realizacji potrzeb wspólnot samorządowych;

      5)            wspomaganie współpracy między organizacjami, które wspólnie realizują zadania publiczne;

      6)            dążenie do jak najwyższej jakości realizacji zadań publicznych, stanowiących odpowiedź na oczekiwania i potrzeby mieszkańców z powiatu bydgoskiego.


§4.  Współpraca z organizacjami opiera się na zasadach określonych w następujący sposób:

      1)            pomocniczość – rozumiana jako gwarancja autonomii realizacji zadań publicznych zgodnie z wymogami prawa, nawet jeżeli organ administracji publicznej realizował to inaczej;

      2)            suwerenność stron – rozumiana jako instytucjonalna odrębność organizacji;

      3)            partnerstwo – rozumiane jako wzajemne zaufanie, wzajemne informowanie
o kierunkach działalności i o planach;

      4)            efektywność – rozumiana jako rzetelne i prawidłowe wykorzystanie środków publicznych;

      5)            uczciwa konkurencja – rozumiana jako zmniejszanie kosztów oraz zwiększanie efektywności zadania;

      6)            jawność – rozumiana jako gwarancja wykonania zadania zgodnie z obowiązującymi standardami dla danego zadania;

      7)            legalność – rozumiana jako działania Powiatu i organizacji w granicach i zgodnie
z wymogami prawa.


§5.1.  Zakres przedmiotowy współpracy określony jest w art. 4 ust.1 ustawy.

2. Organy współpracują z organizacjami w obszarze wskazanym w ust.1, oraz szczegółowo wskazanym w formach określonych w §6 programu.


§6.  Formy współpracy organów Powiatu z organizacjami są następujące:

      1)            Niefinansowe, w tym:

                        a)            wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności organów
i organizacji;

                        b)            konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących strefy pożytku publicznego z organizacjami lub/i Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego, w szczególności programów współpracy, strategii.

                         c)            tworzenie wspólnych zespołów doradczych i inicjatywnych, składających się
z przedstawicieli organizacji i przedstawicieli organów;

                        d)            doradztwo i udzielanie organizacjom pomocy merytorycznej w pisaniu wniosków
dotacyjnych i projektów;

                        e)            udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, zwłaszcza publicznych, prywatnych, funduszy celowych, fundacji;

                          f)            opiniowanie wniosków o dotacje do innych instytucji i organów;

                        g)            udzielanie rekomendacji;

                        h)            wspieranie akcji przekazywania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom o statusie opp;

                          i)            propagowanie informacji o innych korzyściach ze wspierania organizacji, np. odpisy podatkowe 6% i 10% zgodnie z właściwymi ustawami o podatku dochodowym;

                          j)            współorganizowanie konferencji, seminariów, szkoleń;

                         k)            organizowanie i współorganizowanie z organizacjami imprez, zawartych
w Kalendarzu Ważniejszych Imprez o charakterze kulturalnym, sportowym                         i turystycznym  przez Starostwo w 2016 roku;

                          l)            prowadzenie działalności informacyjnej o szkoleniach i publikacjach przeznaczonych dla organizacji;

                      m)            propagowanie i upowszechnianie idei przedsiębiorstw społecznych w tym spółdzielni socjalnych;

                        n)            udzielanie wsparcia merytorycznego przez głównego specjalistę ds. współpracy  
z organizacjami pozarządowych;

                        o)            umieszczanie na stronie internetowej powiatu  informacji i materiałów przekazywanych przez organizacje;

                        p)            współdziałanie z radami działalności pożytku publicznego odpowiednio – powiatową, wojewódzką, m. Bydgoszczy, również innymi radami, jeżeli uzasadnia to konieczność realizacji zadań;

                        q)            współdziałanie z Radą Sportu Powiatu Bydgoskiego i Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych;

                         r)            udzielanie honorowego patronatu Starosty Bydgoskiego działaniom
i programom prowadzonym przez organizacje;

                         s)            inicjowanie wspólnych spotkań roboczych organizacji w obszarach dotyczących realizacji zadań publicznych;

                          t)            nagradzanie zawodników i klubów sportowych za wysokie osiągnięcia sportowe zgodnie z regulaminem określającym zasady i tryb przyznawania nagród
i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu;

                        u)            wnioskowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki o przyznanie odznaki „Za Zasługi dla Sportu”, dla trenerów i działaczy sportowych, którzy wykazują się dużym zaangażowaniem w życie sportowe;

                         v)            wnioskowanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla osób wyróżniających się
w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury;

                       w)            wnioskowanie do Starosty Bydgoskiego o nadanie medalu „Za zasługi dla Powiatu”.


      2)            Finansowe, w tym:

                        a)            powierzanie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji;

                        b)            wspieranie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dofinansowania na jego realizację;

                         c)            wspieranie organizacji konferencji, festynów, konkursów, szkoleń poprzez zakup np. nagród rzeczowych, pucharów, dyplomów;

                        d)            zawieranie umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych
w ustawie w oparciu o Uchwałę Nr 376/XXXIV/14 Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 23 stycznia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 14 lutego 2014 r., Poz. 508);

                        e)            zawieranie umowy partnerstwa określonej w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1649; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 349, 1240, 1358);

                          f)            zlecanie zadań w trybie art. 19a ustawy, tj. w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert;

                        g)            udzielenie dotacji na podstawie Uchwały Nr 208/XX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie trybu postępowania
o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych
i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych,

                        h)            przekazywanie w formie darowizny sprzętu ochrony przeciwpożarowej dla jednostek OSP, KSGR, oraz sprzętu ratownictwa wodnego dla WOPR.
§7.  Do głównych zadań publicznych, które w roku 2016 mają zostać zrealizowane przy współudziale organizacji pozarządowych zalicza się:      1)            Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej,  w tym:

                        a)            rozwinięcie i ugruntowanie współpracy służb, instytucji i organizacji odpowiedzialnych  za opiekę nad dzieckiem i rodziną, w tym współpracę ze Stowarzyszeniem Wioski Dziecięce SOS;

                        b)            współpracę z Polskim Związkiem Niewidomych podczas realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd”, którego celem jest m.in. wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo w życiu społecznym
i zawodowym osób z zaburzeniami percepcji wzrokowej;

                         c)            Współpracę z organizacjami pozarządowymi w ramach zadania dotyczącego udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

                        d)            promowanie działań i wzorców sprzyjających rodzinie, macierzyństwu, rodzicielstwu;

                        e)            upowszechnianie wiedzy nt. praw dziecka.


      2)            Wspieranie i upowszechnianie  kultury fizycznej , w tym:

                        a)            organizowanie i wspieranie imprez i zawodów sportowych o zasięgu gminnym; powiatowym i wojewódzkim dla mieszkańców powiatu;

                        b)            promowanie najlepszych sportowców z terenu powiatu;

                         c)            organizowanie imprez oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych;

                        d)            podejmowanie działań w zakresie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży;

                        e)            propagowanie kultury fizycznej i zdrowego stylu życia poprzez współorganizację imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych.


      3)            Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa , w tym:

                        a)            informowanie o obowiązującym stanie prawnym,

                        b)            wskazywanie sposobów rozwiązania problemów prawnych,

                         c)            pomoc w sporządzaniu pism,

                        d)            ustanawianie pełnomocnictwa w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych;


      4)            Edukacja, oświata i wychowanie, w tym:

                        a)            realizacja działań w zakresie wychowania patriotycznego i regionalnego;

                        b)            promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;

                         c)            wspieranie realizacji programów rozwijających zainteresowania dzieci
i młodzieży;

                        d)            realizacja projektów podnoszących kwalifikacje uczniów szkół ponad-gimnazjalnych na rynku pracy, finansowanych przez Unię Europejską;

                        e)            wspieranie działań artystycznych dzieci i młodzieży;

                          f)            promowanie działań ukazujących wiedzę i umiejętności dzieci i młodzieży
w różnych dziedzinach;

                        g)            organizowanie konkursów promujących osiągnięcia uczniów, w tym osiągnięcia artystyczne;

                        h)            ochrona i promocja zdrowia.


      5)            Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i  dziedzictwa narodowego, w tym:

                        a)            promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną powiatu, ochronę dóbr kultury  i zabytków;

                        b)            organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów, wystaw, plenerów, spektakli;

                         c)            wspieranie przedsięwzięć promujących kulturę, tradycję i sztukę regionalną;

                        d)            współpraca przy realizacji imprez z zakresu kultury i sztuki;

                        e)            promocja działań i przedsięwzięć artystycznych popularyzujących twórczość                            i osiągnięcia twórców nieprofesjonalnych.


      6)            Turystyka i krajoznawstwo, w tym:

                        a)            współorganizowanie imprez o charakterze turystycznym na terenie powiatu;

                        b)            wspieranie przedsięwzięć związanych z promocją walorów turystycznych powiatu;

                         c)            organizowanie rajdów, konkursów i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo i turystykę;

                        d)            podejmowanie aktywnych działań na rzecz popularyzacji i rozwoju zróżnicowanych form agroturystyki.


      7)            Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, w tym:

                        a)            realizacja programów rozwijających  zainteresowania mieszkańców powiatu,
w szczególności z zakresu nauk przyrodniczych;

                        b)            organizacja akcji promujących ochronę środowiska i dokumentujących walory przyrodnicze powiatu, w tym konkursów: na najpiękniejszy ogród, plastycznych
i fotograficznych, itp.;

                         c)            organizacja spotkań  dla sołtysów w celu podniesienia świadomości ekologicznej
i promowania rolnictwa ekologicznego.


      8)            Porządek, bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo i ochrona ludności, w tym:

                        a)            Organizacja akcji "Bezpieczna droga do szkoły";

                        b)            Wsparcie konkursu "Jestem bezpieczny - umiem pomagać innym";

                         c)            Organizacja akcji "Bezpieczne wakacje" i "Bezpieczny akwen";

                        d)            Organizacja Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

                        e)            Zakup sprzętu dla jednostek OSP i WOPR;

                          f)            Współpraca z Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz zarządami jednostek OSP;

                        g)            Wsparcie organizacji Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz konkursu plastycznego o tematyce przeciwpożarowej;

                        h)            Zakup nagród na Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych  wg międzynarodowego regulaminu CTiF;

                          i)            Bieżąca współpraca z jednostkami OSP, poprzez wymianę doświadczeń, udział
w zebraniach sprawozdawczych i uroczystościach;

                          j)            Wsparcie organizacji powiatowych zawodów pożarniczych;

                         k)            Bieżąca współpraca z jednostkami OSP, poprzez wymianę doświadczeń, udział
w zebraniach sprawozdawczych i uroczystościach.                                                  


      9)            Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
w tym:

                        a)            Zapoznanie liderów wspólnot lokalnych, przedsiębiorców, młodzieży z zasadami społecznej odpowiedzialności oraz metodologią kreatywnego projektowania usług społecznych;

                        b)            Warsztay z wykorzystaniem gier symulacyjnych, case study i implementacji działań CSR (Corporate Social Responsibility).  10)            Promocja i organizacja wolontariatu, w tym:

                        a)            zorganizowanie szkoleń dla wolontariuszy i opiekunów wolontariatu;

                        b)            organizacja Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 2016;

                         c)            animowanie współpracy z centrami wolontariatu;

                        d)            promocja dobrych praktyk wolontariackich.


  11)            Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
w tym:

                        a)            warsztat dla sołtysów i liderów lokalnych z przeprowadzania konsultacji społecznych,

                        b)            szkolenia dla sołtysów i liderów lokalnych odnośnie realizacji zadań lokalnych
i pozyskiwania na nie środków finansowych;


  12)            Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy
, w tym:

                        a)            warsztaty specjalistyczne z zakresu m.in. prawa, pisania wniosków, rozliczania dotacji, księgowości;

                        b)            prowadzenie doradztwa dla organizacji i liderów,

                         c)            upowszechnienie i implementacja standardów współpracy,

                        d)            wypracowanie założeń wieloletniego programu współpracy.§8. Program będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.


§9. Program będzie realizowany w szczególności poprzez:

      1)            zlecanie realizacji zadań publicznych;

      2)            powierzanie zgodnie z ogłoszonymi otwartymi konkursami;

      3)            zlecanie z pominięciem otwartego konkursu ofert – w trybie określonym w art. 19a ustawy;

      4)            realizację zadania w trybie inicjatywy lokalnej na podstawie podpisanej umowy;

      5)            konsultowanie z organizacjami pozarządowymi i/lub Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Bydgoskiego projektów aktów miejscowych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji;

      6)            organizowanie i współorganizowanie spotkań, konferencji dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych Powiatu;

      7)            udzielanie stałego wsparcia merytorycznego organizacjom pozarządowym przez pracowników Starostwa;

      8)            promowanie działalności sektora pozarządowego poprzez umieszczanie informacji na stronach internetowych Powiatu oraz poprzez obejmowanie patronatem Starosty Bydgoskiego przedsięwzięć realizowanych przez organizacje;

      9)            promowanie dobrych praktyk na stronie internetowej www.powiat.bydgoski.pl;

  10)            konsultowanie programu współpracy na rok 2017.


§10. Powiat planuje przeznaczyć na realizację programu środki budżetowe
w wysokości 100.000 zł ( słownie:  sto tysięcy 00 /100), jednak ich ostateczna kwota zostanie określona uchwałą budżetową.


§11.1.  Wydziały oraz jednostki organizacyjne Starostwa współpracują
i odpowiadają za przeprowadzenie kontroli realizacji zadań zleconych oraz przedkładają roczne sprawozdania  z prowadzonej współpracy z organizacjami do Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich Starostwa.

2. Wydziały i jednostki organizacyjne odpowiadające za realizację i współdziałanie
z organizacjami pozarządowymi to:

      1)            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;

      2)            Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich;

      3)            Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa;

      4)            Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,

      5)            Wydział Dróg Powiatowych.

3. Nadzór nad realizacją programu sprawuje Zarząd.

4. Miernikami dotyczącymi realizacji programu są w szczególności informacje dotyczące liczby:

      1)            ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych;

      2)            organizacji pozarządowych uczestniczących w otwartych konkursach ofert;

      3)            ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert;

      4)            organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje w ramach otwartych konkursów ofert;

      5)            zadań publicznych dofinansowanych w ramach otwartych konkursów ofert;

      6)            wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych
z pominięciem otwartego konkursu ofert;

      7)            zadań publicznych dofinansowanych z pominięciem otwartego konkursu ofert;

      8)            środków finansowych przeznaczonych z budżetu Powiatu oraz budżetów jednostek organizacyjnych, przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych;

      9)            organizacji pozarządowych, wyrażających wolę podjęcia współpracy
z Powiatem, realizując zadania publiczne na rzecz społeczności lokalnej;

  10)            osób będących adresatami poszczególnych działań publicznych;

  11)            wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe
i Powiat.

5. Sprawozdanie z realizacji programu w 2016 roku w zakresie rzeczowym i finansowym Zarząd przedłoży Radzie do dnia 31 maja 2017 r.


§12.     Program tworzony jest w kilku etapach:

      1)            przygotowanie projektu programu przez Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich Starostwa w oparciu o listę zadań przekazywanych przez wydziały Starostwa, jednostki organizacyjne Powiatu oraz liderów i organizacje z terenu powiatu bydgoskiego;

      2)            przeprowadzenie konsultacji programu zgodnie z zapisami uchwały nr 199/XIX/12
Rady z dnia 21 czerwca 2012 r., z uwzględnieniem  specjalistycznego portalu konsultacyjnego www.stacja-konsultacja.pl;

      3)            umieszczenie projektu programu na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu oraz tablicy informacyjnej Starostwa;

      4)            sporządzenie protokołu ze zgłoszonych opinii, uwag i wniosków konsultacji, przekazanie do publicznej wiadomości i skierowanie do zaopiniowania do Zarządu;

      5)            po naniesieniu poprawek uchwalenie programu przez Radę do dnia
30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.


§13.1. Komisje konkursowe powoływane są, w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, przez Zarząd Powiatu.

2. Komisje konkursowe powoływane są z osób, o których mowa w art. 15 ust. 2a-2f z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. W skład komisji wchodzą:

przedstawiciele Zarządu Powiatu w liczbie co najmniej trzech osób,

przedstawiciele organizacji pozarządowych w liczbie co najmniej dwóch osób.

4. Komunikat zapraszający do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej ogłasza wydział merytoryczny i zamieszcza go na stronie internetowej powiatu.

5. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez podmioty, jeżeli:

      1)            żaden podmiot nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub

      2)            wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub

      3)            wszelkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.

6. Komisja konkursowa dokonuje oceny złożonych ofert i sporządza protokół z posiedzenia.

7. Ostateczną decyzję o zleceniu zadania i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu.

8. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze ofert przez Zarząd Powiatu.

9. Z podmiotami, których oferty zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji zawierane są umowy.


Data dodania

Data dodania 15 stycznia 2016

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij